B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro

Știri și noutățiVezi toate știrile

InnovaSUMP - Inovare în Planurile de mobilitate urbană durabilă pentru un transport cu emisii scăzute de carbon

”InnovaSUMP - Inovare în Planurile de mobilitate urbană durabilă pentru un transport cu emisii scăzute de carbon” finanțat prin programul INTERREG Europe

 

https://www.interregeurope.eu/innovasump/

 

Municipiul Iași prin Serviciul de Relații Internaționale a aplicat în calitate de partener pentru finanțări nerambursabile prin Programul Operațional de Cooperare Teritorială INTERREG EUROPE. Unul din proiectele aprobate este ”InnovaSUMP - Inovare în planurile de mobilitate urbană durabilă pentru un transport cu emisii scăzute de carbon”, manager de prooiect Elena FARCA, șef serviciu.

Programul multianual de cooperare teritorială interregională INTERREG EUROPE urmărește îmbunătățirea politicilor și programelor de dezvoltare regională pentru creștere economică și a locurilor de muncă, de cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici de către actorii de interes regional de pe întreg teritoriul Europei.

Programul INTERREG Europe se adresează autorităţilor publice, entităților de drept privat şi ONG-urilor din cele 28 de State Membre ale Uniunii Europene şi din Elveţia şi Norvegia. Finanţarea programului se face din fonduri F.E.D.R. (Fondul European de Dezvoltare Regională), in proporţie de 85%, cu o cofinanţare naţională de 15%, asigurată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (în proportie de 13%) si de Beneficiar (în proportie de 2%) şi vizează realizarea de schimburi de bune practici pe domeniile alese pe proiecte, dezvoltarea de instrumente pentru politicile regionale, diseminarea rezultatelor.

Tipuri de proiecte finanțate: proiecte de cooperare interregionala : organizațiile publice din diferite regiuni ale Europei lucrează împreună între 3 și 5 ani, pe o problemă de politică comună, asigurându-se că lecțiile învățate în urma cooperării sunt puse în practică.

Orice proiect de cooperare interregională este conceput în două faze:

- „Faza 1” dedicată învățării interregionale și a pregătirii punerii în aplicare a lecțiilor învățate din cooperare, prin elaborarea unui plan de acțiune. Acest plan de acțiune este obligatoriu, el fiind realizat de fiecare regiune în parte; planul de acțiune este un document care oferă detalii despre modul în care lecțiile învățate din cooperare vor fi implementate în scopul de a îmbunătăți instrumentul de politică abordat de această regiune.

- „Faza 2” dedicata monitorizării punerii în aplicare a fiecărui plan de acțiune. Dacă este cazul, în această fază se pot efectua și proiecte pilot.

Obiectivul unui proiect de cooperare interregională este de a îmbunătăți performanța instrumentelor de politică regională ale regiunilor participante. Finalitatea programului este ca atât angajații (la nivel individual) cat și organizațiile vor avea o capacitate mai mare pentru a propune noi politici și să implementeze tehnici îmbunătățite în cadrul activității lor. Instituțiile la nivel regional, național și al UE, vor fi mai eficace în implementarea politicilor și a programelor regionale

Descrierea Proiectului

Proiectul ” InnovaSUMP-Inovare în Planurile de mobilitate urbană durabilă pentru un transport cu emisii scăzute de carbon își propune să promoveze implementarea de

 1. a) inovații, îmbunătățiri și noi abordări în pregătirea, elaborarea, consultarea, adoptarea, implementarea, monitorizarea și Planurilor de mobilitate urbană durabilă (SUMPs), pe baza metodologiei UE în vigoare (www.mobilityplans.eu, www.eltis.org), pentru transport durabil cu emisii reduse de carbon, politici de mobilitate, instrumente, promovare, finanțare, implementare și îmbunătățire;
 2. b) politici și măsuri care promovează utilizarea și investițiile în soluțiile de mobilitate sustenabilă, ce pot fi incluse în SUMP, de exemplu: sisteme de transport public de calitate, combustibili ecologici/ alternativi, vehicule electrice, smart ticketing, transport de bunuri, modele de cycling & walking, noi forme de proprietate și partajare a autoturismelor, gestionarea blocajelor, prețuri corecte și eficiente pentru transport, aplicații mobile, infrastructură, intermodalitate, soluții Smart Cities etc; inclusiv implicarea stakeholder, participare publică, proceduri de consultare publică, aplicații pe social media, formulare și adoplare de politici de către municipalități și companii de transport, abordarea de tip SUMP policentric pentru autorități regionale (PolySUMP).
 3. c) Politici & implicare institutională pentru a avansa în finanțarea și implementarea de soluții de mobilitate inovatoare.
 4. d) Contribuția procesului de inovare al SUMP la: regenerarea urbană, incluziune socială, egalitate de șanse, economie, competitivitate, PPP funcționale, creșterea gradului de implicare cetățenească, coeziune, reviuire a strategiei White paper & Europe 2020.

e)Îmbunătățirea metodologiei SUMP: promovarea soluțiilor de mobilitate cu consum redus de carbon, studierea modelelor de comportament în domeniul transportului și utilizarea rezultatelor obținute, măsuri financiare și de stabilire a prețurilor integrate, mobilitate pentru vizitatori și turiști în zonele cu potențial turistic, campanii, aplicații IT.

 

Parteneri în proiect

Proiectul InnovaSUMP aduce împreună 10 parteneri, în special din Europa Centrală și de Est, dar și din UK, cu nivele diferite de dezvoltare dar cu obiective și obligații comune în privința mobilității durabile. Partenerii în proiect provin din instituții reprezentative, respectiv autorități locale și regionale și mediu academic: Primăria Nicosia din Cipru (lider de proiect), Primăria Praga din Cehia, Consiliul Departamental Devon din Marea Britanie, Primăria Ravenna din Italia, Primăria Kordelio-Evosmos din Grecia, Primăria Viseu din Polonia, Compania Municipală de Servicii din Vilnius, Lituania, Primăria Tartu din Estonia, Primăria Municipiului iași din România și Universitatea Aristotle din Salonic, Grecia.

Bugetul total al proiectului (pentru toți partenerii) este de 1.855.000 €, bugetul Municipiului Iași este de 150.000 € pentru o perioadă de implementare de 3 ani și 2 ani de monitorizare, conform cerințelor Programului INTERREG EUROPE. Din această sumă, 85% sunt fonduri nerambursabile FEDR (127500€), 13% contribuție MDRAP, Autoritate de management a Programului în România și doar 2% (3.000 €) contribuție proprie a Municipiului Iași.

Obiectivul proiectului InnovaSUMP este de a contribui la realizarea/ actualizarea Planurilor de mobilitate urbană durabilă (SUMP) inovative, în special în regiunile aflate la începutul procesului de realizare/implementare al unor astfel de planuri, furnizând expertiză și demonstrând beneficiile aplicării sale, precum și susținerea unui angajament mai ferm pentru mobilitatea cu emisii reduse de carbon, cu o influență pozitivă asupra economiei ”lowcarbon”.  

Obiective specifice:

 1. întărirea capacității administrative a autorităților locale în domeniul transportului multimodal și planificării mobilității durabile, incluzând atât factorii decizionali și responsabilii, susținuți de experți, cu o viziune clară asupra transformării mobilității urbane, politicilor și practicilorpentru a o face accesibilă tuturor.
 2. Furnizarea unui cadru potrivit pentru schimbul de expeiență între primării (angajați și decidenți)
 3. Introducerea de inovații specifice, îmbunătățiri și modele de bună practică in pregătirea, elaborarea, consultarea, adoptarea, implementarea, monitorizarea și reevaluarea SUMP, pe baza metodologiilor de ultimă oră la nivel European
 4. Indentificarea de oportunități de finanțare adecvate precum PPP, DBFO, Valuecapture,Joint development, JESSICA, Fondul de Dezvoltare Locală, etc; maximizarea eficienței și durabilității mijloacelor de transport prin dezvoltarea și promovarea de noi modele de finanțare prin Planuri de mobilitate inovative.
 5. Promovarea politicilor și măsurilor eficiente care să asigure investițiile necesare pentru implementarea cu succes a soluțiilor de mobilitate durabilă, inclusiv creșterea capacității administrative a angajaților autorităților locale și creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor
 6. Facilitarea adoptării politicilor strategice și conectarea la politicile și bunele practici pe scăderea emisiilor de carbon, planificare urbană, regenerare, amenajarea teritoriului, dezvoltare economică, planificare de mediu, competitivitate, guvernanță, acțiuni în domeniul schimbărilor climatice, coeziune socio-economică.

Principalele rezultate tangibile vor fi planurile de acțiune aferente fiecărui partener, politici și instrumente specifice revizuite/ îmbunătățite, urmare a învățării interregionale și transferul de soluții inovative. De acestea vor beneficia de la autorități, la furnizori de servicii în domeniu, la beneficiarii directi (utilizatorii transportului sustenabil), dar și mediul universitar și mediul privat.

 

Relevanța proiectului

Proiectul permite învățarea de politici în domeniu între factorii decizionali din diverse regiuni ale Europei și capitalizarea acestora și a bunelor practici, precum și transferul lor către regiunile în tranziție către economia bazată pe emisii reduse de carbon, prioritate a Agendei Europa 2020 și a programului INTERREG.

Proiectul include, fără a fi exclusive, următoarele tipuri de activități:

 1. schimburi de experiență

A.1 participarea la activitățile de pe platformele de învățare

A.1.1 documentarea tuturor bunelor practici, proceduri, realizări și abordări în etapele de realizare de SUMP, respectiv pregătire, consultare, aprobare, implementare, monitorizare, reevaluare. Această etapă va include și experiența acumulată în proiecte precum ELTIS Plus, ENDURANCE, ADVANCE, BUMP, ATTAC, SUM, etc., în care au fost implicați partenerii consorțiului fie direct fie prin diseminarea rezultatelor în cadrul unor evenimente sau seminarii. Această documentare va fi realizată de AUTh (leader al ENDURANCE) și va fi disponibilă autorităților locale, pentru a facilita pregătirea/ revizuirea SUMP-urilor cu inovații și îmbunătățiri. Procedurile naționale relevante de transport și planificare a mobilității în statele membre UE vor fi luate în considerație. Se va ține cont și de cadrul legislativ și regulamentele specifice.

A.1.2 Conectare / sinergii cu rețele și platforme națioanle (Greek Network of cities interested in SUMPs) sau Europene (POLIS and EPOMM), pentru informare despre activități în domeniu și despre noile trenduri, schimburi de experiențăși lecții învățate, o mai bună asimilare a experților, valorizarea sinergiilor și evitarea suprapunerilor, etc.

A.1.3 programe de întărirea capacității administrative pornind de la documentațiile identificate mai sus, precum și de la bunele practici identificate la parteneri cu experință mai vastă în domeniu, public țintă fiind funcționari publici și factori decizionali. Va fi pus în evidență rolul pe care il au SUMP ca instrumente de planificare pentru mai buna promovare a mobilității durabile în zonele urbane precum și ca instrumente pentru accesarea de fonduri europene.

Proiectul va furniza suport autorităților locale pentru fiecare din fazele specifice elaborării SUMP, de exemplu de la stabilirea unei viziuni clare până la implementarea-monitorizarea planului.

A.1.4 Asistență tehnică și Peer reviews vor fi funizate autorităților locale partenere în favoarea folosirii noilor tehnologii și politici precum combustibili ecologici (clean fuels), vehicule electrice, fonduri pentru inovație pentru infrastructură mouă de transport public (PPPs / DBFO / JESSICA Urban Development Funds), management, prețuri corecte, access control, noi modalități mai eficiente pentru folosirea autoturismelor private, transport logistic, accesibilitate pentru persoane cu dizabilități și vârsnici, regenerare tehnică a patrimoniului urban construit, măsurarea comportamentului călătorior, marketing, internalizarea costurilor externe de transport, medele și previziuni ale cererii de transport, analize cost-beneficiu, decizii bazate pe ”Multicriteria planning” etc.

A.2 Workshopuri tematice Interegionale pe subiecte specifice, cu modele de bune practici din alte proiecte relevante (STEER, FP7, H2020, INTERREG), pentru angajați și factori de decizie din autoritățile locale partenere, autorități de transport, agenții de mobilitate și stakeholders. De asemenea, se vor organiza webinarii pe subiecte punctuale, cu prioritate pe următoarele subiecte:

- cercetarea comportamentului de deplasare și analiza potențialului răspuns al utilizatorului la noi sisteme, tehnologii, politici și măsuri (Praga)

- Politică de prețuri integrată și măsuri financiare (incusiv tarifare infrastructură urbană /tarifare congestie trafic și incentivare mobilitate durabilă / investiții în transport public) (Vilnius)

- Integrarea proceselor SEAP și SUMP (Tartu)

- Planificarea destinațiilor pentru turiști și vizitatori (Ravenna).

A.3 Vizite de studiu (legate de A2 A2) vor fi organizate pentru personalul autorităților locale și decidenți politici pentru a-i familiariza cu noile tehnologii și măsurilor inovative pentru mobilitate durabilă (Devon).

A.4 Schimburi de personal între autorități lovcale pe subiecte specifice precum identificarea de pachete de măsuri efective, proceduri de consultare, implicare stakeholder, etc. Acestea vor fi integrate cu Peer Reviews (A.1.4)

A.5 Pregătirea/revizuirea SUMP cu îmbunătățirile și inovațiile din propunerea de proiect, precum și cu cele ce vor fi identificate pe parcursul implementării. Vor fi stabilite grupuri de lucru pe diverse subiecte și rezultatele vor fi incluse în SUMP-urile finale.

A.6 Stabilirea unui grup local de stakeholder (SG). Întâlnirile SG vor avea loc la fiecare 6 luni, pentru informare privind activitățile și progresele realizate. SG vor participa la toate întâlnirile informative despre activitățile proiectului.

A.7 Realizarea Planului de acțiune în ultimul semestru al proiectului cu participarea tuturor partenerilor și monitorizareaîn etapa a doua a proiectului.

Acest proiect reprezintă pentru Primăria Municipiului Iași o bună oportunitate pentru a realiza un schimbi de bune practici la nivel european și învăța din experiența altor autorități în domeniul mobilității urbane sustenabile.

 

Pentru mai multe informatii https://www.interregeurope.eu/innovasump/