B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


ANUNT - Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 09.05.2016 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Serviciul Urbanism – Instituţia Arhitectului Şef:


ANUNT
 
 
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 09.05.2016 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Serviciul Urbanism – Instituţia Arhitectului Şef:

- inspector clasa I grad profesional principal - 2 posturi
- consilier clasa I grad profesional asistent – 1 post.
 
Data limită de depunere a dosarelor este 25.04.2016 la sediul Primariei Municipiului Iaşi.  
 
Probele stabilite pentru concurs sunt proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Iaşi în data de 09.05.2016, ora 10.

Proba de interviu se va susţine în termenul prevăzut de art.56 din H.G. nr.611/2008.
Condiţiile generale de participare la concurs: potrivit art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru posturile de inspector clasa I, grad profesional principal:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură, specializarea arhitectură sau domeniul de licenţă urbanism;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional principal, de minim 5 ani.
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de consilier clasa I, grad profesional asistent:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură, specializarea arhitectură sau domeniul de licenţă inginerie civilă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional asistent, de minim 1 an.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    a) formular de înscriere – pus la dispoziţie de instituţie;
    b) copia actului de identitate;
    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
    e) cazierul judiciar;
    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (ce conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
NOTA: Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele  originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, sau în copii legalizate.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Bibliografia de concurs:
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
5. Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare ;
6. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;
7. Ordinul MDRAP nr.233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt  nr. 11 – Serviciul Resurse Umane,  telefon 0232/267582, int.275.

Afişat astăzi, 06.04.2016.

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași