B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Având în vedere prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, a H.G nr. 1588/2007 Norme metodologice de aplicarea Legii nr. 230/2007, precum şi a Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de „administrator de imobile” aprobat prin HCL nr. 298/30.011.2015


ANUNT


Având în vedere prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, a H.G nr. 1588/2007 Norme metodologice de aplicarea Legii nr. 230/2007, precum şi a Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de „administrator de imobile” aprobat prin HCL nr. 298/30.011.2015, va comunicam:


Luni, 05 SEPTEMBRIE 2016, se organizează o nouă sesiune de examinare a persoanelor fizice in vederea obtinerii atestatului de administrator de imobile.

Persoanele care în prezent au absolvit cursuri de pregătire în domeniu, dar nu sunt atestate pot să depună cererea împreună cu documentele solicitate în vederea atestării.
Dosarul se verifică de comisia de atestare (Serviciul asociaţii proprietari din Şos. Naţională nr. 43), după care se depune prin registratura Primăriei.
Cu privire la locaţia şi ora susţinerii examenului scris şi interviu, persoanele solicitante vor fi anunţate atât prin afişare la avizierele de la sediul Primăriei, cât şi pe pagina de internet a instituţiei.

COMISIA DE ATESTARE:
Ioan CIOBANU - Preşedinte
Ramona PRELIPCEANU - membru
Petronela CÎŞLARIU - membru
Iuliana GUGUIANU - membru
Doina DIUMEA - membru

DATA AFIŞĂRII: 11.07.2016

În vederea clarificării unor aspecte privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului (proba scrisă şi proba orală – interviu), comisia de atestare numită prin Dispoziţia primarului nr. 854/21.06.2016, aduce la cunoştinţă următoarele:

1. Termenul de depunere a dosarelor: maxim 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ.
NOTĂ: Candidaţii declaraţi respinşi la sesiunile anterioare privind examenul de obţinere a atestatului de administrator de imobile pot participa la o nouă sesiune de atestare în baza unei cereri şi achitării taxei de examinare.

2. Conţinutul subiectelor pentru atestare: Subiectele vor conţine întrebări din legislaţia stabilită conform bibliografiei, anexată prezentei.

3. Formatul:
a. Evaluarea cunoştinţelor solicitanţilor constă în completarea unui test grilă cu 24 de întrebări din legislaţia în vigoare specifică asociaţiilor de proprietari şi a unui test - lucrare practică privind repartizarea cheltuielilor la care candidatul trebuie să răspundă la minim 21 de întrebări;
b. Durata probei va fi de 2 (două) ore.

4. Admiterea: Din cele 24 de întrebări, canditatul să obţină minimum de 21 de puncte ca să fie declarat admis;

5. Notarea răspunsurilor se va face cu 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi cu 0 puncte pentru răspunsurile greşite;

6. Durata examenului scris – două ore;

7. Proba scrisă va avea loc în data de 05.09.2016. Ora şi locul desfăşurării probei vor fi comunicate la o dată ulterioară prin afişare (fără a depăşi 5 zile de la data stabilită pentru examen)

8. Termenul de afişare a rezultatelor obţinute la examenul scris este de maxim 10 zile de la susţinerea examenului.

9. Contestaţii: Candidaţii declaraţi respinşi la proba scrisă, pot depune contestaţie la Registratura primăriei în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, iar comisia are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 2 zile de la data înregistrării acesteia şi de a comunica prin afişare rezultatele respective.

10. Proba orală – interviul – se va susţine în maxim 10 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor la contestaţii (de candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă) şi se va axa pe întrebări şi răspunsuri privind modul de punere în practică a prevederilor legislative specifice asociaţiilor de proprietari. Fiecare membru al comisiei va adresa câte o întrebare candidatului. În urma probei orale –interviului, membrii comisiei de atestare, decid calificativul de admis sau respins, după caz, pentru această probă.

11. Hotărârile comisiei privind modul de desfăşurare a examenului pentru atestarea administratorilor de imobile cât şi rezultatele obţinute de candidaţi vor fi afişate la sediul Primăriei, situat în B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, la sediul Serviciului Asociaţii Proprietari din Şos. Naţională nr. 43 şi pe site-ul Primăriei, după caz.

COMISIA DE ATESTARE:
Ioan CIOBANU - Preşedinte
Ramona PRELIPCEANU - membru
Petronela CÎŞLARIU - membru
Iuliana GUGUIANU - membru
Doina DIUMEA - membru
NOTĂ: ORICE INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ POATE FI OBŢINUTĂ LA:
E-mail: asociatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-266533

Bibliografie
necesară candidaţilor (persoane fizice) care doresc să participe la examenul de atestare în vederea obţinerii certificatul de atesare ca administrator de imobile

1. Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu completările ulterioare.
2. H.G nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
3. Ordinul nr. 1969/19.12.2007 – Reglementare contabilă privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial.
4. Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii, republicată cu modificările ulterioare.
5. Legea nr. 53/2003 – Codul Municii
6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
7. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea operaţiilor de casă.
8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
9. Ordin ANRSC – Ordin 233/30.04.2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;
10. Ordin ANRSC – Ordin 255/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
11. Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice (publicat în MO Partea I nr. 735/30.10.2008).
12. Legea 325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;
13. ORDIN 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica.
14. ORDIN 343 din 13 iulie 2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași