B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1328/2022


Aviz de oportunitate nr. 1328/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire locuinţă individuală (unifamilială) pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Văleni, nr. 3

 

Suprafața totală de teren: 395 mp

Nr. cadastral: 150772; Carte funciară: 150772

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de cale de acces – strada Văleni

- la Sud de terenuri proprietate privată

- la Vest de teren proprietate privată

- la Est de teren proprietate privată

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţă individuală

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. aprobate prin HCL nr. 326/2004: UTR LC – subzona de locuinţe individuale şi colective mici, cu P+1,2E(+M), dispuse pe aliniament, în regim de construire discontinuu

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR 1 – locuinţă individuală

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 30%

- CUT maxim: 0.72 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: P+1E+M

- Înălțime maximă la streasina de 8 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1031 din 15.04.2021 emis de Municipiul Iași

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași