B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1329/2022


Aviz de oportunitate nr. 1329/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire hală depozitare

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Aurel Vlaicu, nr. 87

 

Suprafața totală de teren: 4.000 mp

Nr. cadastral: 127390; Carte funciară: 127390

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de terenuri proprietate privată – nr. cad. 123277 şi 123276

- la Sud de cale de acces – strada Aurel Vlaicu

- la Vest de teren proprietate privată 123276

- la Est de teren cu destinaţie specială (Cazarma 776)

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- spaţii administrative, servicii către întreprinderi, IMM cu profil nepoluant, spaţii comerciale, spaţii, birouri, activităţi productive nepoluante şi depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi şi depozitare;

- Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR P4 – spaţii plantate pentru protecţia versanţilor şi a cursurilor de apă;

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR Ad – zona activităţilor mixte şi de depozitare.

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 40%

- CUT maxim: 1,6 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: D+P+2E

- Înălțime maximă la streaşină/atic de 16 m măsurată de la cota terenului natural

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1199 din 14.05.2021 emis de Municipiul Iași şi Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS)

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași