B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1342/2022


Aviz de oportunitate nr. 1342/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire cămin de bătrâni cu îngrijire medicală Iaşi, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiţii 2.2- Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

 

Suprafața totală de teren: 10.462 mp

Nr. cadastral: 168069, 140741, 140766, 140764; Carte funciară: 168069, 140741, 140766, 140764

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de DE 7218 şi teren proprietate privată - nr. cad. 149121

- la Vest de terenuri proprietate privată - nr. cad. 140774, 15611/1, 15611/2

- la Sud de UAT Bârnova

- la Est de terenuri proprietate privată – nr. cad. 122457, 168068 şi 122364 (cale de acces)

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- servicii medicale, unităţi de cazare temporare cu caracter social – cămin de bătrâni

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR CMa – servicii sociale

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 30%

- CUT maxim: 1 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: D+P+3E+M

- Înălțime maximă la streaşină/atic de 15 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 2462 din 04.11.2020 emis de Municipiul Iași

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013

 

CONDITII:

- Având în vedere propunerea urbanistică prezentată, pe amplasamentul aferent imobilului identificat cadastral cu nr. 122364, nu se vor edifica construcţii, pe suprafaţa acestuia urmând a fi amenajate predominant spatii verzi. Totodată sunt premise amenajarea parcajelor, circulaţiilor auto si pietonale, precum si a lucrărilor tehnico edilitare

- Documentaţia de urbanism ce va fi propusă spre aprobarea Consiliului Local va fi însoţită de situaţia juridică a căilor de acces.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași