B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1349/2022


Aviz de oportunitate nr. 1349/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale şi împrejmuiri

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

 

Suprafața totală de teren: 1.032 mp

Nr. cadastral: 145314; Carte funciară: 145314

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de teren proprietate privată şi drum – DE 6280

- la Est de cale de acces – DE 6285

- la Sud de teren proprietate privată – nr. cad. 132458

- la Vest de teren proprietate privată – nr. cad. 12133

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţe individuale

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR UTR LC – locuinţe individuale şi colective mici, cu P, P+1, 2 niveluri, subzona LC 2b – zona cu locuinţe individuale cu regim de construire discontinuu

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 35%

- CUT maxim: 0,9 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: P+2E

- Înălțime maximă la streaşină de 9 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

- Suprafaţa spaţiilor plantate va fi în procent de minim 30% din suprafaţa totală a terenului

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1583 din 29.06.2021 emis de Municipiul Iași

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

Condiţii:

Documentaţia de urbanism ce va fi propusă spre aprobarea Consiliului Local va fi însoţită de situaţia juridică a căii de acces.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași