B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1361/2022


Aviz de oportunitate nr. 1361/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Introducere teren în intravilan -  Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

 

Suprafața totală de teren: 99.776 mp

Nr. cadastral: 169433 ; Carte funciară: 169433

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de terenuri în proprietate privată – nr. cad. 165321 şi 18076 şi cale de acces – DE 7318/1/1

- la Sud de cale de acces -  Trecătoarea Vişani şi terenuri în proprietate privată

- la Vest de cale de acces -  DE 7320/1 şi teren proprietate privată nr. cad. 165321

- la Est de terenuri în proprietate privată şi cale de acces - DE 7318/3 şi DR 7318/1

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

UTR 1 - LL2a – locuinţe individuale cu maxim P+2 niveluri în regim de construire izolat;

Funcţiuni admise:

-           locuinţe individuale izolate;

Funcţiuni admise cu condiţionări:

-           se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 200 mp ADC şi să nu afecteze liniştea, securitatea şi salubritatea zonei.

 

UTR 2 - CMa – centru de cartier şi servicii;

Funcţiuni admise:

-           echipamente publice la nivel rezidenţial şi de cartier: creşe, grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, licee, dispensare urbane şi dispensare policlinice;

-           instituţii, servicii şi echipamente publice;

-           servicii sociale, colective şi personale;

-           spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

-           spaţii plantate – scuaruri, grădină de cartier;

-           toate clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă şi spre spaţiile pietonale funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare specific.

Funcţiuni admise cu condiţionări:

-           se admit activităţi în care accesul publicului nu este liber numai cu condiţia să nu prezinte la stradă un front mai mare de 30 m şi nu se învecinează pe oricare din parcelele alăturate cu o clădire similară ci numai cu clădiri având liber accesul trecătorilor.

 

UTR 3 - P3a – spaţii plantate pentru loisir;

Funcţiuni admise:

-           loisir şi spaţii acoperite şi descoperite;

-           sport în spaţii acoperite şi descoperite;

-           mic comerţ;

-           punct de prim ajutor;

-           mobilier urban;

-           grupuri sanitare;

-           spaţii pentru administraţie şi întreţinere a zonei.

 

UTR - TT – zonă carosabilă şi pietonală.

Funcţiuni admise:

-           se permite amenajarea căilor de acces rutiere şi pietonale şi amenajarea lucrărilor tehnico edilitare

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

UTR 1 LL2a – Suprafaţă teren = 68.397,40 mp:

POT maxim = 30%, CUT maxim = 0,9 mp.ADC/mp.teren, număr de niveluri propuse P+2E, înălțime maximă la streaşină de 9 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită;

UTR 2 - CMa – Suprafaţă teren = 2.317,8 mp:

POT maxim = 35%, CUT maxim = 1 mp.ADC/mp.teren, număr de niveluri propuse P+3E, înălțime maximă la atic de 13 m măsurată  în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită.

UTR 3 - P3a – Suprafaţă teren = 5.740,35 mp:

POT maxim = 10%, CUT maxim = 0,1 mp.ADC/mp.teren, număr de niveluri propuse P, înălțime maximă la streaşină/atic de 5,00 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită.

UTR TT – Suprafaţă teren = 23.320,45 mp:

Se vor respecta profilurile stradale din planşa de Reglementări Urbanistice.

Condiţii: Suprafaţa spaţiilor plantate va fi în procent de minim 30% din suprafaţa totală a terenului. Suprafaţa spaţiilor verzi publice va fi în procent de minim 5% din suprafaţa totală a terenului.

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Lucrările de construire ale drumurilor/acceselor din incintă, lucrările de construire ale reţelelor interne de utilizare (apă, canalizare, electricitate, gaze, termice etc.) şi lucrările de racordare ale reţelelor interne la reţelele publice edilitare prin extindere, conform soluţiilor tehnice ale operatorilor de distribuţie autorizaţi, vor fi finanţate de către utilizatori.

  • NOTĂ: Documentaţia de urbanism ce va fi propusă spre aprobarea Consiliului Local va fi însoţită de acordul notarial al utilizatorilor, de a suporta în totalitate costurile lucrărilor mai sus menţionate, fără a solicita finanţare din partea Autorităţii Publice Locale.

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași. Se va respecta HCL nr. 425/2007 privind aprobarea Normelor locale privind determinarea numărului locurilor de parcare pentru orice tip de construcţie în Municipiul Iaşi

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Certificat de Urbanism nr. 622 din 15/03/2021 emis de Municipiul Iași, Aviz Serviciu de Telecomunicaţii Speciale (STS), Aviz Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.), Aviz Ministerul Apărării Naţionale (M.A.P.N.) și Aviz Serviciul Român de Informaţii (S.R.I.)

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași