B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Administrare Mediu Urban


BIROUL ADMINISTRARE MEDIU URBAN

Atribuţiile biroului administrare mediu urban sunt următoarele:
- întreţinere spaţii verzi:
- urmărirea şi verificarea lucrărilor specifice întreţinerii spaţiilor verzi;
- plantări de plante ornamentale
- plantări arbuşti şi arbori ornamentali pe aliniamente, grădini şi parcuri publice;
- cosirea manuală sau mecanică a spaţiilor verzi;
- mobilizarea manuală a solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetativ;
- semanare de gazon;
- udarea suprafeţelor de spaţii verzi;
- plivirea buruienilor în peluze;
- sapare de gropi poligonale în vederea plantării de arbuşti şi arbori ornamentali;
- urmărirea ciclului de formare a materialului dendrologic de la sera şi pepiniera DSPM;
- întreţinerea curăţeniei în parcuri şi gradini publice;
- tunderea şi îngrijirea gardurilor vii de pe aliniamente stradale, parcuri şi gradini publice;
- asigurarea către asociaţiile de locatari/proprietari a materialului dendrologic,etc.
- fasonări şi tăieri de arbori:
- urmărirea şi verificarea lucrărilor specifice privind fasonarea şi tăierea arborilor de pe aliniamente stradale, parcuri şi gradini publice:
- întocmirea documentaţiei cu privire la tăierile de arbori necesare pentru obţinerea avizului din partea „Comisiei de ordonare a vegetaţiei;
- marcarea arborilor în vederea tăierii;
- urmărirea lucrărilor propriu zise de tăiere, transportare şi depozitare a arborilor;
- întocmirea documentaţiei necesare pentru tăierea arborilor şi arbuştilor cu regim special.
- salubrizarea stradală
- urmărirea şi verificarea lucrărilor specifice lucrărilor de salubrizare stradală executate de către firmele specializate:
- urmărirea realizării salubrizării stradale, funcţie de graficele de salubritate;
- urmărirea executării de către firmele de specialitate a comenzilor primite din partea serviciului;
- modificarea graficelor de salubritate în cazul unor necesităţi imperioase;
- urmărirea salubrizarii zonelor din cartierele municipiului;
- urmărirea rezolvării cererilor locuitorilor municipiului cu privire la salubrizarea stradala, etc.
- colectarea,transportul şi depozitarea gunoiului menajer
- urmărirea şi verificarea lucrărilor specifice activităţii de colectare, transport, depozitare a gunoiului menajer şi stradal executate de firme specializate:
- urmărirea amplasării de containere pe raza municipiului Iaşi;
- urmărirea respectării graficelor de transport a containerelor cu gunoi menajer în vederea depozitării lui;
- urmărirea soluţionării cererilor populaţiei de amplasare sau desfiinţarea a punctelor gospodăreşti;
- urmărirea păstrării curăţeniei în conformitate cu cerinţele sanitare în vigoare a punctelor gospodăreşti;
- urmărirea depozitării gunoiului stradal şi menajer la Depozitul de reziduri Tomeşti,etc.
- protecţia mediului
- urmărirea şi verificarea factorilor umani şi de mediu cu impact asupra poluării mediului;
- controlarea activităţilor generatoare de disconfort a populaţiei;
- controlarea surselor care ar putea provoca poluări accidentale;
- controlarea agenţilor economici, în limitele celor legale, asupra măsurilor ce se impun pentru prevenirea poluării;
- realizarea unei strânse cooperări cu organismele abilitate în prevenirea poluărilor accidentale,etc.
- urmărirea implementărilor proiectelor de mediu;
- întocmirea de răspunsuri ce au ca obiect sesizări privind protecţia mediului.
- activitatea de hingherit
- urmărirea şi verificarea activităţii de hingherit executată pe raza municipiului Iaşi de către firmele specializate:
- rezolvarea cererilor cetăţenilor cu privire la activitatea de hingherit
- urmărirea respectării condiţiilor sanitaro- veterinare de către firmele care executa activitatea de hingherit;
- alte activităţi:
- se pregătesc şi se susţin documentaţiile necesare derulării licitaţiilor pentru lucrările specifice serviciului;
- se urmăreşte respectarea hotărârilor Consililui Municipal Local şi a altor acte normative;
- se aplică conform legii sancţiunile în caz de constatare a unor contravenţii, raportându-se problemele apărute factorilor abilitaţi în rezolvarea lor;
- se întocmesc, se redactează, se transmit informări, dări de seama cu privire la activitatea serviciului către factorii competenţi.
Eliberează următoarele avize: aviz de tăieri arbori, aviz de înfiinţări puncte gospodăreşti.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași