B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Analiza Economica si Avizari Tarife


BIROUL DE ANALIZĂ ECONOMICĂ ŞI AVIZĂRI TARIFE

- răspunde de întocmirea situaţiilor de analiză a indicatorilor economico- financiari ai instituţiei privind gradul de îndatorare;
- răspunde de întocmirea documentaţiei de contractare a împrumuturilor în condiţiile H.G. nr. 158/2005, în vederea avizării de către Ministerul Finanţelor Publice;
- îndrumă, controlează şi analizează activitatea de analiză şi avizare preţuri şi tarife pentru produsele şi serviciile practicate de către direcţiile Primăriei Municipiului Iaşi pentru activităţile desfăşurate de acestea şi prezintă propuneri comisiei economice şi Consiliului Local pentru aprobare;
- răspunde de corectitudinea preţurilor şi tarifelor înscrise în facturi, pentru achiziţii bunuri şi servicii prestate în baza licitaţiilor organizate în acest scop şi certifică prin aplicarea vizei de compartiment;
- răspunde de verificarea documentaţiei pentru subvenţiile care se acordă pentru diferenţele de preţ pentru energie termică şi pentru gratuităţile transportului în comun conform H.C.L. şi legislaţiei în vigoare;
- răspunde şi verifică preţurile înscrise în documentaţia tehnico-economică privind programele de investiţii sau lucrări publice de realizat sau în curs de execuţie;
- verifică şi răspunde de fundamentarea cheltuielilor indirecte de producţie şi a cheltuielilor generale de administraţie la societăţile din subordinea primăriei în vederea aprobării de ordonatorul principal de credite;
- participă şi răspunde de analiza tarifelor şi calculaţiilor de preţ pentru produse şi servicii realizate în anumite sectoare de activitate cu respectarea legislaţiei în vigoare;
- avizează taxele locale şi speciale iniţiate de serviciile şi direcţiile instituţiei şi a direcţiilor subordonate;
- întocmeşte trimestrial rapoartele privind analiza economico-financiară, în baza situaţiilor financiare trimestriale aprobate şi contul de execuţie;
- analiza indicatorilor pe baza situaţiilor financiare anuale (bilanţ, cont profit şi pierdere) la societăţile din subordinea primăriei în vederea aprobării de către C.L. conform prevedrilor Legii nr. 215/2001;
- întocmeşte situaţia avansurilor acordate şi le justifică în conformitate cu H.G. nr. 264/2003 şi informează directorul executiv şi pe ordonatorul de credite de orice abatere constatată;
- înregistrează şi raportează lunar situaţia datoriei publice locale conform prevederilor Legii nr. 313/2004 şi OMFP nr. 619/2005;
- întocmeşte lunar raportul de activitate al D.E.F.P.L. către ordonatorul principal de credite;
- analizează semestrial situaţia creanţelor şi datoriilor;
- analizează contractele de la serviciul venituri din contracte şi propune soluţii pentru cele cu clauze speciale şi cu debite incerte;


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași