B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Avize Mici Intreprinzatori


SERVICIUL AVIZE MICI INTREPRINZĂTORI

Serviciul Avize Mici Intreprinzători avizează comerţul de produse şi servicii de piaţă de pe raza municipiului Iaşi (în zone publice: bazar, târguri, obor, pieţe agroalimentare, tonete capsulate omologate, terase sezoniere, comercianţi flori,etc.) în cf. cu O.G. nr. 99/2000 modificată şi completată prin Legea nr. 650/2002, a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 333/2003 şi în conformitate cu H.C.L. nr. 120/2007 cu modificările şi completările ulterioare; eliberează autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza municipiului Iaşi conform Legii nr. 343/2006, H.G. nr. 1514/2006, H.C.L. nr. 120/2007. H.C.L. nr. 480/2007, H.C.L. nr. 481/2007 cu modificările şi completările ulterioare; eliberează autorizaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii în municipiul Iaşi conform H.C.L. nr. 366/2006; eliberează contracte/acte adiţionale pentru folosinţa temporară a locurilor publice pentru tonete capsulate omologate, terase sezoniere, comercianţi flori, frigete şi frigidere sezoniere, parcuri de agrement în conformitate cu H.C.L. nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare; - ofer asistenţă şi reprezentare persoanelor fizice solicitante în cadrul procedurilor de obţinere a autorizaţiei şi înregistrării în registrul comerţului în conformitate cu O.U.G. nr. 44/2008.

Serviciul Avize Mici Intreprinzători îndeplineşte următoarele sarcini specifice:
- informează solicitanţii privind modalităţile concrete de organizare şi desfăşurare a activităţilor economice pe baza liberei iniţiative în cadrul legislativ actual şi asupra modului de înfiinţare şi funcţionare a unităţilor comerciale aparţinând societăţilor comerciale, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi familiale;
- eliberează avize de principiu pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în bazar, targuri, oboare şi pieţele agroalimentare ale Municipiului Iaşi;
- eliberează contracte pentru folosinţă teren/acte adiţionale pentru tonete stradale capsulate omologate, terase sezoniere, frigete şi lăzi frigorifice sezoniere, comercializare flori naturale;
- eliberează avize pentru comerţ ambulant sezonier cu ocazia unor sărbători sau evenimente speciale;
- eliberează avize de principiu pentru parcurile de agrement;
- reînnoieşte anual contractele de folosinţă/actele adiţionale de folosinţă teren aferent tonetelor stradale, teraselor sezoniere, comercializării de flori naturale, frigiderelor şi frigetelor sezoniere în cf. cu H.C.L. nr. 25/2003 cu modificarile ulterioare;
- redactează şi supune spre aprobare Serviciului Juridic şi conducerii primăriei, autorizaţiile de funcţionare pentru comercializare produse şi servicii de piaţă în municipiul Iaşi;
- redactează şi supune spre aprobare Serviciului Juridic şi conducerii primăriei, autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Iaşi;
- redactează şi supune spre aprobare conducerii primăriei, autorizaţiile pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii în municipiul Iaşi;
- vizează anual autorizaţiile de funcţionare pentru comercializare produse şi servicii de piaţă în municipiul Iaşi, autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Iaşi;
- rezolvă scrisorile şi sesizările cetăţenilor referitoare la activităţile pe baza liberei iniţiative şi funcţionării agenţilor economici de pe raza municipiului Iaşi potrivit nivelului de competenţă;
- eliberează avize de principiu pentru agenţii economici ce îşi deschid puncte de lucru pe raza Municipiului Iaşi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- oferă asistenţă şi reprezentare persoanelor fizice solicitante în cadrul procedurilor de obţinere a autorizaţiei şi înregistrării în registrul comerţului în conformitate cu O.U.G. nr. 44/2008;
- primeşte, verifică şi ordonează documentaţia solicitanţilor pentru înregistrare şi autorizare;
- remit cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării, însoţită de documentaţia de susţinere, la registrul comerţului competent, efectuează corespondenţa cu acesta în scopul obţinerii înregistrării şi autorizării, precum şi pentru primirea certificatului de înregistrare şi a celorlalte acte, în original;
- remit solicitantului actele în original primite de la registrul comerţului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii din partea acestuia;
- acordă solicitanţilor asistenţă privind operaţiunea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării;
- colaborează cu O.R.C. pentru obţinerea autorizaţiei şi înregistrării în registrul comerţului în conformitate cu O.U.G. nr. 44/2008;
- redactează scrisori de răspuns solicitanţilor despre rezoluţiile directorului Oficiului Registrului Comerţului privind înregistrarea şi autorizarea cf. O.U.G. nr. 44/2008;
- ţine evidenţa pe calculator a tuturor solicitanţilor reprezentaţi la O.R.C. şi actualizează zilnic baza de date;
- colaborează cu Serviciul Corp Control Primar pentru rezolvarea sesizărilor privind autorizarea agenţilor economici de pe raza municipiului Iaşi;
- împreună cu Serviciul Corp Control Primar şi Serviciul Control Urbanism rezolvă sesizările privind amplasarea tonetelor în teren;
- întocmeşte inventarul anual al tonetelor şi îl comunică Direcţiei de Control în vederea luării măsurilor legale ce se impun asupra tonetelor abandonate, fără contract, cu debite sau care nu respectă amplasamentele aprobate;
- supune cererile cetăţenilor spre aprobare Comisiei pentru analiza amplasamentelor temporare pe locuri publice;
- pentru agenţii economici care nu respectă clauzele autorizaţiei de funcţionare şi a contractului de folosinţă teren întocmeşte referate şi dispoziţii de revocare a acestora;
- întocmeşte referate şi dispoziţii, proiecte de hotărâri ce le supune spre aprobare conducerii primăriei respectiv Consiliului Local al Municipiului Iaşi, potrivit nivelului de competenţă;
- rezolvă sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, rezolvă fişele de audienţe repartizate serviciului, face verificări în bazele de date pentru instituţiile publice cu care colaborează;
- întocmeşte raport de activitate lunar şi anual, după caz;
- având în vedere protocolul semnat cu asociaţia „Mici Întreprinzători Iaşi 2000”, se vor schimba actualele tonete cu noi structuri de vânzare (module), se va proceda la întocmirea contractelor de folosinţă teren şi la amplasarea în teren a modulelor;
- pentru solicitanţii care au depus dosare incomplete sau care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, întocmeşte scrisori de răspuns în termenul prevăzut de lege;
- aduce la îndeplinire toate dispoziţiile primarului, hotărârile Consiliului Local Municipal Iaşi, asigura respectarea legislaţiei în vigoare;
- participă la organizarea anuală a “Sărbătorilor Iaşilor”, a “ Sărbătorilor de Iarnă“;
- colaborează cu instituţiile publice din municipiul Iaşi: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” Iaşi, Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi, Autoritatea Sanitar-Veterinară şi de Siguranţa Alimentelor Iaşi, Administraţia Financiară, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, R.A.T.P. Iaşi, E-ON, CET Iaşi, Garda de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Prefectura Iaşi, O.P.C., Poliţia Municipiului Iaşi, Poliţia Judeţului Iaşi precum şi cu direcţiile, serviciile şi birourile aparatului de specialitate al primarului;
- întocmeşte anual proiecte de hotărâri privind taxele practicate de serviciul nostru în conformitate cu legislaţia în vigoare şi le transmite D.E.F.P.L. Iaşi;
- ţine evidenţa lucrărilor efectuate, actualizează zilnic bazele de date, predă la arhivă dosarele rezolvate sau clasate;
- predă la registratura primăriei avizele de principiu, autorizaţiile de funcţionare şi vizele anuale ale acestora, contractele de folosinţă teren în vederea ridicării acestora de solicitanţi după achitarea taxelor legale;
- aduce la îndeplinire alte sarcini primite de la şefii ierarhici superiori.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași