B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice


BIROUL CONSTATARE, IMPUNERE PERSOANE JURIDICE


o aplica procedurile de lucru si control specifice activitatii;

o raspunde de corecta si completa aplicare a procedurilor de lucru si control specifice activitatii de constatare impunere persoane juridice;

o verifica intocmirea si depunerea la termenele prevazute de lege a documentelor referitoare la constatare impunere de catre contribuabilii persoane juridice;

o verifica la persoanele juridice detinatoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor si taxelor modul de completare a declaratiilor privitoare la impunere si calculul impozitelor si taxelor locale cu respectarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – cu completarile si modificarile ulterioare, H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu completarile si modificarile ulterioare;

o daca constata nedeclararea in termenul legal a modificarilor in baza de impozitare (dobandiri de cladiri, extinderi, modernizari la o cladire existenta, dobandiri de terenuri, alte modificari care duc la recalcularea impozitelor si taxelor locale) efectueaza inspectia fiscala partiala;

o sanctioneaza declararea peste termenul legal a impozitelor sau a bunurilor supuse impozitelor si taxelor;

o verifica pe baza documentelor anexate la declaratia fiscala, daca contribuabilul (persoana juridica sau fizica) care a vandut sau a cumparat bunurile imobile/mobile, a depus documente pentru scoaterea din evidenta fiscala sau inregistrarea in evidenta fiscala a bunurilor mobile/imobile;

o intocmeste informari in legatura cu stabilirea impozitelor si taxelor in sarcina persoanelor juridice, rezultatele actiunilor de impunere, masurile luate pentru nerespectarea legislatiei fiscale;

o intocmeste si asigura gestionarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la activitatea de impunere pentru persoanele juridice;

o verifica si raspunde pentru realitatea datelor din dosarul fiscal cu cele din programul informatic, semnalind superiorilor ierarhici orice neconcordanta gasita ;

o intocmeste si verifica situatiile statistice si informarile privitoare la activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor datorate de persoane juridice;

o intocmeste evidentele privind debitele la impozite si taxe pe baza declaratiilor fiscale depuse de contribuabili si raspunde de realitatea acestora;

o intocmeste si raspunde de obligatiile fiscale inscrise in certificatele de atestare fiscala eliberate la cererea scrisa a agentilor economici;

o intocmeste adresele de raspuns la solicitarile A.N.A.F., A.V.A.S., executori bancari, executori judecatoresti, contribuabili, etc.;

o intocmeste liste privind restantierii la plata impozitelor si taxelor locale, persoane juridice si le inainteaza persoanelor abilitate cu urmarirea incasarii veniturilor bugetare-persoane juridice;

o intocmeste si inregistreaza, dupa caz, borderourile de debite si scaderi pentru impozitele si taxele datorate de persoanele juridice si le inregistreaza nominal pe fiecare fel de impozit sau taxa;

o opereaza stingerea obligatiilor fiscale achitate conform legislatiei in vigoare;

o asigura si raspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile in termenul prevazut de lege;

o raspunde de rezolvarea corespondentei cu privire la activitatea de constatare impunere a impozitelor si taxelor locale;

o coordoneaza efectuarea lunara a punctajului intre evidenta fiscala si cea contabila privind debitele in vederea depistarii si corectarii eventualelor diferenţe, in timp util;

o transmite declaratiile fiscale/deciziile de impunere verificate, procese verbale de contraventii, borderourile de debitare-scadere, procese verbale de contraventii in vederea operarii in sistemul informatic;

o verifica daca operatorul a inregistrat corect in programul informatic datele din documente (declaratii fiscale, decizii de impunere, procese verbale de contraventii, borderouri de debitare-scadere);

o verifica si raspunde pentru realitatea, exactitatea si corectitudinea sumelor din listele de stimulente respectind procedura scrisa de lucru nr. 1/09.08.2007 cu privire la constituirea, verificarea, monitorizarea, controlul si repartizarea fondului lunar pentru plata stimulentelor;

o colaboreaza cu Serviciul Control Fiscal Persoane Juridice/Fizice, comunicand trimestrial lista cu societatile comerciale pentru care este necesara efectuarea inspectiei fiscale;

o analizeaza aspecte şi fenomene rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale, informeaza operativ conducerea asupra fenomenelor deosebite constatate, propunând măsurile care se impun;

o raspunde de modul de implementare a masurilor trasate pentru respectarea recomandarilor din actele de control (acte de control ale controlorilor Curtii de Conturi, Serviciului Audit Public Intern, alte organisme abilitate) in termenul prevazut in graficul de implementare;

o se conformeaza dispozitiilor date de sefii ierarhici cu exceptia cazurilor cand considera ca sunt ilegale. In acest caz este obligat sa motiveze in scris;

o respecta normele de conduita profesională a functionarilor publici;

o se vor completa cu noi atributii ce vor rezulta din actele normative in domeniu;

o studiaza si isi insuseste prin studiu individual toate actele normative legate de activitatea fiscală;

o aplica unitar legislatia cu privire la impozitele si taxele locale datorate de persoanele juridice;

o indeplineste orice alte atributii repartizate de conducere;

o executa si alte sarcini stabilite de sefii ierarhici.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași