B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Executare Amenzi Persoane Fizice


BIROUL EXECUTARE AMENZI PERSOANE FIZICE 1

- organizează şi realizează activitatea de urmărire şi încasare a veniturilor din amenzi conform O.G. nr. 92/2003;
- organizează, realizează şi răspunde pentru stingerea creanţelor fiscale prin executarea silită a veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, şi procedează la valorificarea acestora în măsura necesară realizării creanţelor fiscale nechitate în termen şi constatate prin titluri executorii, precum şi a cheltuielilor de executare;
- răspunde şi realizează executarea silită prin poprire a sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi bănesti până la acoperirea creanţelor fiscale restante;
- răspunde şi realizează executarea silită a bunurilor mobile şi/sau imobile ale debitorilor persoane fizice, respectând prevederile legale privind sechestrarea, publicitatea şi valorificarea acestora;
- răspunde şi realizează distribuirea sumelor realizate din valorificarea bunurilor sechestrate în conformitate cu O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, în cazul în care la procedura de executare silită participă mai mulţi creditori;
- emite toate documentele fiscale conform legii privind executarea silită, răspunde de corectitudinea lor şi le semnează;
- întocmeşte documentaţia necesară pentru declararea stării de insolvabilitate, iar pentru creanţele fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate urmăreşte şi verifică anual situaţia debitorilor pe toată perioada până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executare silită;
- întocmeşte dosarele de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executare silită, precum şi procesele-verbale de constatare a prescripţiei pe fiecare debitor, pe care le supune spre avizare compartimentului juridic şi spre aprobare conducătorului unităţii, procedând ulterior la scăderea creanţelor prescrise din evidenţa analitică;
- analizează, verifică şi întocmeşte documentaţia necesară pentru acordarea de înlesniri la plată pentru obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale debitorilor persoane fizice şi înaintează spre aprobare Consiliului Local al muncipiului Iaşi propuneri de înlesniri la plată în condiţiile legii;
- preia lista de rămăşită vizată de Biroul constatare impunere persoane fizice, şi deciziile de impunere de la Biroul control fiscal persoane fizice şi emite somaţii şi titluri executorii;
- efectuează deplasări în teren la contribuabili, terţi, instituţii bancare, alte instituţii publice (Oficiul Registrului Comerţului, Serviciul de Evidenţa Informatizată a Persoanei, Biroul de Carte Funciară, alte instituţii) în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce decurg din urmărirea şi încasarea creanţelor bugetare, precum şi din aplicarea modalităţilor de executare silită;
- răspunde de corecta şi completa aplicare a procedurilor de executare silită folosind succesiv sau concomitent modalităţile de executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată;
- verifică şi semnează pentru primirea titlurilor executorii în registrul întocmit de Biroul Înregistrări Amenzi;
- verifică legalitatea şi valabilitatea întocmirii titlurilor executorii primite spre urmărire, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
- confirmă primirea debitelor (obligaţiilor fiscale) şi le înscrie în evidenţele fiscale, în termenul legal autorităţilor emitente, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
- înştiinţează contribuabilii cu privire la obligaţiile pe care aceştia le au faţă de bugetul local şi îl invită să plătească în termenul legal, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
- colaborează cu reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari sau Asociaţiilor de Locatari în vederea identificării situaţiei locative ale debitorului;
- întocmesc note de constatare pe teren cu privire la situaţia locativă a contribuabililor debitori faţă de bugetul local, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
- restituie organelor emitente toate titlurile executorii care n-au fost întocmite conform dispoziţiilor legale în vigoare sau nu întrunesc cerinţele legale în vigoare şi le propune spre aprobare conducerii;
- întocmesc referate de scădere din evidenţele fiscale, în termenul legal, pentru debitele la care contribuabilul prezintă dovada achitării acestora, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi pentru sumele înscrise eronat în evidenţele fiscale şi le propune spre aprobare conducerii;
- verifică unde este cazul, dacă amenda a fost achitată jumătate din minimul sau maximul stabilit de organul abilitat, în termenul legal. În situaţia în care contribuabilul n-a achitat în termenul legal suma stabilita de organul competent inspectorul îl informează pentru diferenţa de plată şi le propune spre aprobare conducerii;
- întocmesc referate de restituiri de sume în termenul legal, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi le propune spre aprobare conducerii;
- întocmesc dosare de urmărire pentru debitele restante şi le propune spre aprobare conducerii;
- au obligaţia să asigure acordarea de informaţii, pentru amenzi contravenţionale, în fiecare zi de lucru cu publicul, pe toată durata programului de lucru;
- soluţionează în termenul legal cererile contribuabililor, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi le propune spre aprobare conducerii;
- întocmeşte referate de compensare, informează contribuabilul despre măsura luată, în termenul legal, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi le propune spre aprobare conducerii;
- întocmeşte referate de virare, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi le propune spre aprobare conducerii;
- preia de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Administraţia Finanţelor Publice Iaşi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2006, activitatea de executare silită a sumelor reprezentând amenzi contravenţionale aplicate persoanelor fizice potrivit legislaţiei în vigoare.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași