B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Executare Taxe si Impozite Persoane Fizice


BIROUL EXECUTARE TAXE ŞI IMPOZITE – PERSOANE FIZICE

- aplică procedurile de lucru şi control specifice activităţii;
- organizează, răspunde şi realizează colectarea creanţelor bugetului local prin executare silită potrivit prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, după cum urmează:
- organizează şi realizează activitatea de urmărire şi încasare a veniturilor bugetului local (impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, amenzi, alte impozite şi taxe locale) neplătite la termenele prevăzute de lege de către contribuabili persoane fizice;
- pentru toate categoriile de impozite şi taxe locale datorate şi neachitate la termen de către contribuabilii persoane fizice dispune în condiţiile legii, măsuri de executare silită în conformitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată;
- primeşte titluri executorii emise de alte instituţii şi le înregistrează în baza de date şi continuă sau, după caz, declanşează procedura de executare silită prin emiterea somaţiei;
- organizează, realizează şi răspunde pentru stingerea creanţelor fiscale prin executarea silită a veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, şi procedează la valorificarea acestora în măsura necesară realizării creanţelor fiscale nechitate în termen şi constatate prin titluri executorii, precum şi a cheltuielilor de executare;
- răspunde şi realizează executarea silită prin poprire a sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti până la acoperirea creanţelor fiscale restante;
- răspunde şi realizează executarea silită a bunurilor mobile şi/sau imobile ale debitorilor persoane fizice, respectând prevederile legale privind sechestrarea, publicitatea şi valorificarea acestora;
- răspunde şi realizează distribuirea sumelor realizate din valorificarea bunurilor sechestrate în conformitate cu O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, în cazul în care la procedura de executare silită participă mai mulţi creditori;
- emite toate documentele fiscale conform legii privind executarea silită, răspunde de corectitudinea lor şi le semnează;
- întocmeşte documentaţia necesară pentru declararea stării de insolvabilitate, iar pentru creanţele fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate urmăreşte şi verifică anual situaţia debitorilor pe toată perioada până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executare silită;
- întocmeşte dosarele de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executare silită, precum şi procesele-verbale de constatare a prescripţiei pe fiecare debitor, pe care le supune spre avizare compartimentului juridic şi spre aprobare conducătorului unităţii, procedând ulterior la scăderea creanţelor prescrise din evidenţa analitică;
- analizează, verifică şi întocmeşte documentaţia necesară pentru acordarea de înlesniri la plată pentru obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale debitorilor persoane fizice şi înaintează spre aprobare Consiliului Local al muncipiului Iaşi propuneri de înlesniri la plată în condiţiile legii;
- efectuează deplasări în teren la contribuabili, terţi, instituţii bancare, alte instituţii publice (Oficiul Registrului Comertului, Servicul de Evidenţa Informatizată a Persoanei, Biroul de Carte Funciară, alte instituţii) în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce decurg din urmărirea şi încasarea creanţelor bugetare, precum şi din aplicarea modalităţilor de executare silită;
- răspunde de corecta şi completa aplicare a procedurilor de executare silită folosind succesiv sau concomitent modalităţile de executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată;
- asigură scăderea din baza de date a debitelor nereale şi a celor achitate în termen;
- asigură baza de date pentru transpunerea în sistemul informatic a tuturor datelor ce privesc activitatea gestionată;
- dă informaţii în scris sub semnătură referitor la obligaţiile fiscale restante pentru eliberarea certificatelor fiscale;
- asigură şi răspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile în termenul prevăzut de lege;
- răspunde de efectuarea lunară a punctajului între evidenţa fiscală şi cea contabilă în vederea depistării şi corectării eventualelor diferenţe în timp util;
- răspunde de modul de implementare a normelor trasate ca urmare a recomandărilor din acte de control (Curte de Conturi, Audit public şi Intern, alte organisme abilitate) în termenul prevăzut în graficul în plan;
- răspunde de propunerile care se înaintează spre aprobare Consiliului Local în privinţa nivelului şi structurii impozitelor şi taxelor locale conform Codului Fiscal cu modificări şi completări ulterioare.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași