B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Reglementare Publicitate Exterioara


SERVICIUL REGLEMENTARE PUBLICITATE EXTERIOARĂ

În exercitarea controlului asupra persoanelor fizice şi juridice, conform împuternicirii Primarului Municipiului Iaşi, urmăreşte aplicarea dispoziţiilor Primarului, a hotărârilor Consiliului Local Municipal cât şi a actelor normative emise de forurile superioare în competenţa de aplicare a administraţiei publice locale: legi, hotărâri, ordonanţe;
- acţionează potrivit prevederilor Legii nr. 148/2000 privind publicitatea – lege ce are drept scop protecţia consumatorilor de produse şi servicii, protecţia agenţilor economici, precum şi protecţia interesului public general împotriva publicităţii înşelătoare, a consecinţelor negative ale publicităţii;
- urmăreşte aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 443/2005 în ceea ce priveşte depunerea declaraţiilor de impunere pentru plata taxelor de reclamă şi publicitate prevăzute de Codul fiscal – Legea nr. 571/2003, cap. VI;
- urmăreşte aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, care precizează obligativitatea eliberarii autorizaţiei de construire pentru spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame;
- urmărirea respectării contractelor de asociere cu societăţile de publicitate licenţiate conform H.C.L. nr. 72/2004, modificată cu H.C.L. nr. 221/2006;
- urmărirea respectării prevederilor H.C.L. nr. 609/2003, modificată cu H.C.L. nr. 96/2005, a H.G. nr. 955/2004 şi a regulamentului de publicitate exterioară;
- soluţionează în termen legal solicitările şi reclamaţiile primite de la cetăţeni, analizează şi verifică în teren situaţia, urmărind realizarea celor stabilite, în măsura competenţelor care îi revin;
- întocmeşte documentaţia necesară organizării de licitaţii (referate, caiete de sarcini, studii de oportunitate) pentru noi amplasamente de panouri publicitare pe domeniul public sau privat al consiliului local;
- ţine evidenţa agenţilor economici controlaţi, a mijloacelor de reclamă şi publicitate exterioară din municipiul Iaşi şi verifică dacă suprafeţele firmelor sau reclamelor sunt declarate la DEFPL în vederea achitării taxelor de publicitate;
- colaborează cu celelalte servicii şi birouri din Primărie în vederea respectării legislaţiei care prevede aplicarea acesteia de către organele de control abilitate ale administraţiei publice locale;


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași