B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Versanti si Monumente


BIROUL VERSANŢI ŞI MONUMENTE

Obiective:
- întreţinere şi reparaţii lucrări consolidare versanţi;
- reparaţii şi întreţinere lucrări de artă (poduri), monumente şi fântâni arteziene.

Atribuţii privind activitatea de întreţinere şi reparaţii lucrări consolidare versanţi:
- întocmeşte referate de necesitate pentru studii şi proiecte pe care le înaintează serviciului investiţii pentru includerea în planul anual;
- participă la recepţionarea lucrărilor de investiţii ce urmează a fi administrate în cadrul serviciului;
- întocmeşte planul valoric anual privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
- urmăreşte execuţia lucrărilor specifice şi confirmă cantităţile executate;
- asigură respectarea legislaţiei locale privind protejarea zonelor de versant alunecător;
- stabileşte oportunitatea lucrărilor de intervenţie pe domeniul privat şi asigură predarea amplasamentului şi recepţia lucrărilor executate;
- stabileşte şi urmăreşte execuţia lucrărilor pentru combaterea alunecărilor şi eroziunii terenurilor şi pentru limitarea efectelor acestora;
- asigură urmărirea curentă a comportării în timp a lucrărilor de consolidare executate pe teritoriul municipiului prin observaţii directe;
- inventariază reperele topografice ale lucrărilor de consolidare de pe teren şi le transpune pe planuri împreună cu Serviciul GIS;
- citeşte periodic debitele izvoarelor din pânza freatică la capete de dren, întocmeşte grafice şi le interpretează;
- verifică fişele zilnice ale versanţilor întocmite de executant - D.S.P.M. Iaşi;
- inventariază periodic dispozitivele din dotarea lucrărilor de consolidare (capace, gratare, dale, etc.) şi dispune completarea lor;
- întocmeşte referate de specialitate în vederea instituirii urmăririi speciale a comportării în timp a lucrărilor de consolidare şi le transmite serviciilor specializate, GIS şi investiţii;
- participă la recepţia urmăririi speciale;
- reactualizează fişele tehnice ale versanţilor în concordanţă cu starea tehnică a lucrărilor de teren, reactualizează planurile de situaţie cu amplasarea lucrărilor de consolidare scara 1:1000, cu inventarierea periodică;
- participă la controalele efectuate de inspecţia de stat în construcţii răspunzând de îndeplinirea sarcinilor;
- urmăreşte aplicarea H.C.L. nr. 97/1998 privind măsurile ce se impun pentru protejarea, consolidarea şi întreţinerea versanţilor cuprinşi în zonele de instabilitate;
- urmăreşte aplicarea H.C.L. nr. 94/2001 privind interdicţia de construire în zona de versant alunecător;
- asigură secretariatul tehnic al comisiei municipale pentru urmărirea stabilităţii versanţilor alunecători şi a comisiei tehnice de specialişti;
- duce la îndeplinire hotărârile comisiilor;
- verifică şi întocmeşte avize de construire în zonele de versant;
- identifică gospodăriile afectate şi întocmeşte referate de necesitate pentru cazarea familiilor sinistrate;
- prezintă anual raportul privind evoluţia fenomenului de alunecare pe teritoriul municipiului Iaşi;
- atenţionează comisia în cadrul producerii unor fenomene cu efecte catastrofale;
- întocmeşte planul valoric anual privind executarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere;
- estimează forţa de muncă, resursele materiale, necesarul de utilaje;
- urmăreşte execuţia lucrărilor specifice şi confirmă cantităţile executate;
- lunar sau ori de câte ori este necesar întocmeşte note de comandă, referate de necesitate pentru execuţia lucrărilor de către D.S.P.M. Iaşi;
- constată şi comandă lucrări de reparaţii necesare ca urmare a accidentelor de circulaţie;
- colaborează cu biroul străzi municipale în vederea includerii lucrărilor de reparaţii a îmbrăcăminţii podurilor amplasate pe traseele drumurilor naţionale şi judeţene de pe teritoriul municipiului, în programul de finanţare de la fondul special al drumurilor;
- asigură urmărirea corectă a comportării în timp a lucrărilor de artă prin observaţii directe şi întocmeşte rapoarte de revizie;
- întocmeşte referate de specialitate în vederea instituirii urmăririi speciale a comportării în timp a lucrărilor de artă şi le transmite serviciilor specializate;
- participă la recepţia urmăririi speciale;
- răspunde de aplicarea legislaţiei specifice în exploatarea lucrărilor de artă;
- întocmeşte rapoarte privind starea de viabilitate a lucrărilor de artă, în conformitate cu instrucţiunile emise de agenţia naţională a drumurilor;
- întocmeşte referate de specialitate pentru includerea în planul de investiţii a expertizării podurilor care au punctaj necorespunzător;
- întocmeşte referate de specialitate pentru includerea în planul de investiţii a reparaţiilor capitale la monumente şi fântâni arteziene;
- propune planul valoric anual privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
- urmăreşte execuţia lucrărilor specifice şi confirmă cantităţile executate;
- întocmeşte graficul de exploatare a fântânilor arteziene şi urmăreşte funcţionarea acestora;
- în lipsa cărţii tehnice asigură studierea documentelor din arhivele statului pentru întocmirea studiilor de prefezabilitate;
- solicită avizarea lucrărilor de reparaţii capitale asupra monumentelor de către inspectoratul judeţean pentru cultură;
- asigură coordonarea execuţiei lucrărilor de reparaţie trepte acces public, platforme, împrejmuiri, ziduri de sprijin, etc.;
- asigură intervenţii operative pentru eliminarea riscurilor de producere a accidentelor, în situaţiile create de surpări, apariţii hrube, infiltraţii izvoare, etc.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași