B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Biroul Vinzari Locuinte


BIROUL VÂNZARI LOCUINŢE

Îndeplineşte toate atribuţiunile şi sarcinile ce decurg din competenţele D.A.P.P.P. în domeniul vînzării locuinţelor, astfel:
- înregistrează cereri pentru cumpărarea locuinţelor
- premergător emiterii contractului de vînzare cumpărare verifică dacă imobilul este revendicat, dacă este cuprins într-un plan de sistematizare sau dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru vînzare;
- întocmeşte contracte de vânzare-cumpărare locuinţe şi anexe, conform legislaţiei în vigoare;
- întocmeşte acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare;
- eliberează contractele, actele adiţionale;
- calculează diferenţele de plată la achitarea integrală;
- oferă publicului, prin personalul de specialitate, relaţii cu privire la vânzarea-cumpărarea lociunţelor;
- verifică în teren sesizările petenţilor, emite note de constatare;
- întocmesc adeverinţe privind achitarea integrală a preţului locuinţelor;
- calculează preţul de vânzare pentru locuinţe;
- calculează subvenţia conform OG nr. 19/1994;
- completează şi actualizează baza de date cu privire la persoanele care beneficiază de prevederile OG nr. 19/1994;
- primeşte şi verifică dosare la OG nr. 19/1994;
- rezolvă contestaţii la OG nr. 19/1994;
- întocmeşte referate de acţionare în instanţă a persoanelor fizice care nu respectă clauzele contractuale şi le înaintează Serviciului juridic, împreună cu documentele necesare;
- emite dispoziţii de urmărire în vederea declanşării procedurii de executare silită;
- face parte din comisiile alcătuite conform prevederilor hotărârilor Consiliului Local Iaşi sau din dispoziţiile Primarului Municipiului Iaşi;
- întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la vânzarea de locuinţe;
- pune în aplicare hotărîrile de consiliu local care ţin de activitatea biroului
- organizeaza si tine evidenta clientilor conform titlurilor de creanta emise privind vanzarea locuintelor;
- inregistreaza zilnic, in fise incasarile in numerar, prin decontare bancara sau prin alte modalitati de plata stabilite de lege;
- efectueaza incasari in numerar conform dispozitiilor de plata emise de serviciile din cadrul D.A.P.P.P. sau conform evidentei analitice a debitelor pe fiecare client in parte;
- verifica zilnic registrul de casa conform legislaţiei în vigoare;
- elaboreaza balantele de verificare analitice pentru clientii pe care ii gestioneaza;
- efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata cheltuielilor efectuate de birou;
- răspunde de arhiva existentă în cadrul direcţiei: depozitare, conservare etc a documentelor;
- eliberează, contra cost, copii după documentele existente în arhiva unităţii;
- îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea Direcţiei;
Şeful biroului asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul personalului din subordine, precum şi al activităţilor desfăşurate în cadrul acestui birou.


Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

ALEGERI LOCALE - 27 septembrie 2020

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Evenimente în Iași