B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Compartiment Pregatire Sedinte CL


COMPARTIMENT PREGĂTIRE ŞEDINŢE C.L.M.

Activitatea care se desfăşoară în cadrul serviciului se axeaza în principal pe următoarele probleme: punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, punerea în aplicare a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a Ordonanţei nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor locale.

Atribuţii:
- asigură pregătirea materialelor pentru şedintele consiliului local;
- înaintează comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Muncipal Iaşi proiectele de hotărâri în vederea obţinerii rapoartelor de avizare;
- întocmeşte dispoziţia de convocare a Consiliului Local şi o aduce la cunostinţă;
- asigura întocmirea proceselor verbale ale şedintelor ordinare şi extraordinare ale consiliului local;
- redactează proiecte de hotărâri şi hotărârile aprobate de Consiliului Local Muncipal Iaşi;
- asigură asistenţa la comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Local;
- convoacă iniţiatorii proiectelor de hotarâre, în vederea susţinerii acestora, la şedinţele pe comisii;
- întocmeşte avizele comisiilor şi le înaintează consilierilor;
- întocmeşte procesele – verbale ale şedinţelor; asigură corespondenţa cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi cu terţi; primeşte proiectele de hotărâri însoţite de referatele de specialitate, le verifică din punct de vedere tehnic şi juridic şi le înaintează la Cabinet Secretar, în vederea avizării;
- comunică şi înaintează în termen autorităţilor şi persoanelor interesate, actele aprobate de către Consiliului Local Muncipal Iaşi;
- pune la dispoziţia consilierilor şi membrilor executivului primăriei materialele ce vor fi dezbătute conform ordinii de zi, cu 5 zile înaintea şedintelor în plen ale consiliului local;
- aplică prevederile legale referitoare la Registrul declaraţiilor de interese şi întocmeşte diverse situaţii cu privire la aleşii locali;
- întocmeşte pontajul consilierilor locali şi îl transmite compartimentului specialitate în vederea stabilirii indemnizaţiei acestora;
- asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor aprobate de Consiliului Local Muncipal Iaşi;
- asigură convocarea consilierilor municipali la şedintele Consiliului Local Muncipal Iaşi;
- consemnarea într-un registru special a dispoziţiilor primarului cu caracter normativ;
- informarea cetăţenilor, la solicitarea acestora, despre convocarea şedinţelor de consiliu;
- reprezentarea Consiliului Local, Municipiului Iaşi, Primăriei Muicipiului Iaşi în faţa instanţelor judecătoreşti
- reprezentarea Consiliului Local, Municipiului Iaşi, Primăriei Muicipiului Iaşi în raporturile cu birourile notariale;
- înaintează concluzii la toate instanţele judecătoreşti de toate gradele precum şi la organele administrative cu atribuţii jurisdicţionale.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași