B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Compartiment Pregatire Sedinte CL


COMPARTIMENT PREGĂTIRE ŞEDINŢE C.L.M.

Activitatea care se desfăşoară în cadrul serviciului se axeaza în principal pe următoarele probleme: punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, punerea în aplicare a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a Ordonanţei nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor locale.

Atribuţii:
- asigură pregătirea materialelor pentru şedintele consiliului local;
- înaintează comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Muncipal Iaşi proiectele de hotărâri în vederea obţinerii rapoartelor de avizare;
- întocmeşte dispoziţia de convocare a Consiliului Local şi o aduce la cunostinţă;
- asigura întocmirea proceselor verbale ale şedintelor ordinare şi extraordinare ale consiliului local;
- redactează proiecte de hotărâri şi hotărârile aprobate de Consiliului Local Muncipal Iaşi;
- asigură asistenţa la comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Local;
- convoacă iniţiatorii proiectelor de hotarâre, în vederea susţinerii acestora, la şedinţele pe comisii;
- întocmeşte avizele comisiilor şi le înaintează consilierilor;
- întocmeşte procesele – verbale ale şedinţelor; asigură corespondenţa cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi cu terţi; primeşte proiectele de hotărâri însoţite de referatele de specialitate, le verifică din punct de vedere tehnic şi juridic şi le înaintează la Cabinet Secretar, în vederea avizării;
- comunică şi înaintează în termen autorităţilor şi persoanelor interesate, actele aprobate de către Consiliului Local Muncipal Iaşi;
- pune la dispoziţia consilierilor şi membrilor executivului primăriei materialele ce vor fi dezbătute conform ordinii de zi, cu 5 zile înaintea şedintelor în plen ale consiliului local;
- aplică prevederile legale referitoare la Registrul declaraţiilor de interese şi întocmeşte diverse situaţii cu privire la aleşii locali;
- întocmeşte pontajul consilierilor locali şi îl transmite compartimentului specialitate în vederea stabilirii indemnizaţiei acestora;
- asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor aprobate de Consiliului Local Muncipal Iaşi;
- asigură convocarea consilierilor municipali la şedintele Consiliului Local Muncipal Iaşi;
- consemnarea într-un registru special a dispoziţiilor primarului cu caracter normativ;
- informarea cetăţenilor, la solicitarea acestora, despre convocarea şedinţelor de consiliu;
- reprezentarea Consiliului Local, Municipiului Iaşi, Primăriei Muicipiului Iaşi în faţa instanţelor judecătoreşti
- reprezentarea Consiliului Local, Municipiului Iaşi, Primăriei Muicipiului Iaşi în raporturile cu birourile notariale;
- înaintează concluzii la toate instanţele judecătoreşti de toate gradele precum şi la organele administrative cu atribuţii jurisdicţionale.


Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

ALEGERI LOCALE - 27 septembrie 2020

Evenimente în Iași