B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


FACTURA DE ENERGIE TERMICĂ


CLARIFICĂRI CU PRIVIRE LA FACTURA DE ENERGIE TERMICĂ

 

Întrebare de la cetăţeni: – De ce proprietarii apartamentelor cu centrală termică individuală trebuie să plătească şi încălzirea oferită de CET ? După ce criterii se stabilesc sumele pentru facturare?

Răspuns:

Nemulţumirile cetăţenilor, cu privire la plata facturilor de energie termică, sunt rezultatul aplicării Ordinului nr.343/13.07.2010, pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum, ordin emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Guvernului şi are că scop reglementarea şi monitorizarea la nivel central a activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice aflate în atributiile sale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 2006, cu modificările şi completări ulterioare.

 

Potrivit prevederilor art. 2 din ordinul amintit: „ Prezenta normă tehnică a fost elaborată pe baza următoarelor principii:

a) asigurarea unei repartizări echitabile a energiei termice înregistrate de contorul de la branşament între proprietarii din condominiu;

b) "beneficiarul plăteşte" - proprietarul care beneficiază direct ori indirect, individual sau colectiv de energia termică consumată în condominiu trebuie să participe cu o cotă-parte la achitarea acesteia;

c) protecţiei consumatorilor din condominiu;

d) răspunderii la cerinţele şi necesităţile de interes şi utilitate publică;

e) utilizării eficiente a resurselor energetice;

f) transparenţei modului de repartizare a energiei termice între proprietarii condominiului”

 

1. În cazul în care sunt montate repartitoare de costuri repartizarea acestor cheltuieli se realizează conform Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 343 / 2010 art. 43. alin. (1) „Repartizarea costurilor pentru energia termică pentru încălzire pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri, indiferent de sistemul de distribuţie adoptat, se realizează numai de operatori economici autorizaţi de A.N.R.S.C.” şi se face conform inventarierii suprafeţei echivalente termic şi de indicaţiile repartitorului martor/comun montat pe instalaţia de transport a agentului termic din subsolul scării imobilului.

Conform Normei tehnice de aplicare a Ordinului 343/2010, la art. 7 se precizează că:

(1) Montarea şi/sau exploatarea repartitoarelor de costuri aferente spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinţă se realizează de acelaşi prestator care efectuează montajul, respectiv exploatarea celorlalte repartitoare de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul.

(2) Exploatarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire se poate realiza şi de către un alt titular de autorizaţie decât cel cu care este incheiat contractul, în cazul în care titularului i-a fost suspendată sau retrasă autorizaţia. Preluarea obligaţiilor contractuale, temporar sau definitiv, poate fi facută numai de către un prestator desemnat de autoritatea competentă.

(3) Determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire din apartamente, din cele cu altă destinatie şi din spatiile comune, a coloanelor de distribuţie şi încălzire, precum şi a conductelor de distribuţie ce se găsesc în aval de contor este obligaţia prestatorului, care va folosi datele din cartea tehnică a construcţiei, relevee în teren, precum şi calcule de verificare conform normativelor aplicabile, după caz.

(4) Starea, materialul, grosimea şi modul de izolare a conductelor şi coloanelor din reţeaua de distribuţie interioară se stabilesc de către prestator împreună cu asociaţia de proprietari/locatari.

(5) Suprafata echivalenta termic a conductelor de distribuţie, asa cum acestea se regasesc în teren cu sau fara izolatie termică, a coloanelor şi a tuturor corpurilor de încălzire se determina de prestatorul care exploateaza sistemele de repartizare a costurilor.

 

Consumul de energie termică pentru încălzire înregistrat de contorul de branşament insumeaza:

-consumul comun, ce reprezinta caldura cedată de instalatiile de încălzire din spatiile comune (casa scării, culoare, spalatorii, uscatorii, subsol, holuri şi altele asemenea) caldura de care beneficiazăindirect toti proprietarii din condominiu, indiferent daca acestia au sau nu apartamentele racordate la sistemul centralizat, intrucat spatiile comune se invecineaza cu toate apartamentele din condominiu. Consumul comun se repartizeaza proportional cu cota parte de proprietate indiviza care îi revine fiecarui proprietar;

-consumul individual, reprezentat de:

a) aportul de caldura adus de coloanele de distribuţie ce traverseaza apartamentele sau spatiile cu alta destinatie, caldura de care beneficiazăîn mod direct atat apartamentele racordate la sistemul centralizat, cat şi apartamentele deconectate, care se repartizeaza proportional cu indicaţiile repartitorului comun şi cu suprafata echivalenta termic a coloanelor de distribuţie tur şi retur, asa cum acestea se regasesc în teren, cu sau fara izolatie, aplicandu-se factorii de amplasare;

b) caldura cedată de corpurile de încălzire din fiecare proprietate individuala, pe care sunt sau nu montate repartitoare de costuri. În cazul apartamentelor deconectate aceasta componenta este zero.

 

2. În cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri repartizarea acestor cheltuieli se realizează în conformitate cu prevederile legii 325/2006, art. 38, alin 2 prin care la plata consumului de energie termică aferent instalatiilor de încălzire aflate în proprietatea comuna, vor contribui atat proprietarii racordati la sistemul centralizat de încălzire, cat şi cei debransati de la acest sistem.

Hotararea de Guvern nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea şi functionarea asociaţiilor de proprietari prevede la art. 52, alin. 1: „Cheltuielile cu consumurile comune de energie termică din spatiile aflate în proprietate comuna, şi anume casa scării, culoare, spalatorii, uscatorii, subsol, holuri şi altele asemenea, se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza care ii revine fiecarui proprietar, astfel cum aceasta este inscrisa în actul de proprietate sau cum a fost recalculata conform prevederilor prezentelor norme metodologice”.

De asemenea, H. G. nr. 1588/2007 precizează la art. 32, alin. 3 că, „niciun proprietar de apartament sau de spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinţă nu va fi exceptat de la obligaţia de a contribui la plata cheltuielilor comune, că urmare a renuntarii la folosirea unei parti

din proprietatea comuna, a abandonarii apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinţă ori în alte situatii”.

Conform legii nr. 230/2007, art. 46: „Toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari”.

legii nr. 230/2007, art. 46: „Toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari”.

 

Cheltuielile de întreţinere şi penalizările calculate pentru neplata în termen a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei,reprezintă obligaţia exclusivă a celui care le generează şi trebuie achitate în totalitate.

 

Neachitarea de către proprietari a debitelor (restanţe şi penalizări) generează imposibilitatea asociaţiei de proprietari de a achita facturile furnizorilor de utilităţi, conducând în final la debranşarea asociaţiei de la utilităţi de către furnizorii acestora.

 

H.G. 1588/2007 prevede la art. 12 – Proprietarii membri ai asociaţiei pe lângă drepturile şi îndatoririle prevăzute în Statutul asociaţiei de proprietari, au şi următoarele drepturi şi obligaţii:

d) să primească explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi, eventual, să o conteste preşedintelui asociaţiei de proprietari, în termen de 10 zile de la afişarea listei de plată. Preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să răspundă la contestaţie în termen de 7 zile;

 

(4) Dacă proprietarul unui apartament sau al unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă modifică suprafaţa echivalentă termic de încălzire din apartamentul sau din spaţiul pe care îl deţine, cota - parte de participare la cheltuielile pentru încălzire se va recalcula prin aplicarea unui coeficient de modificare a suprafeţei utile luate în calcul, fără a modifica cota indiviză a apartamentului. Coeficientul se calculează conform normelor tehnice elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, pe baza unui studiu de specialitate.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași