B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de promovare în data de 29.06.2016 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou la Biroul Administrare Mediu Urban – Direcţia Generală Tehnică şi Investiţii


ANUNT
 
 
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de promovare în data de 29.06.2016 pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere vacante de şef birou la Biroul Administrare Mediu Urban – Direcţia Generală Tehnică şi Investiţii şi anume:

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Iaşi.
Probele stabilite pentru concurs sunt proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Iaşi în data de 29.06.2016, ora 10.00.

Interviul se va desfăşura în cel mult 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.
Data limită de depunere a dosarelor este 15.06.2016.
 
Condiţiile generale de participare la concurs: potrivit art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
 
Condiţiile specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor inginereşti,
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 2 ani;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.143 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere – pus la dispoziţie de instituţie;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) cazierul administrativ.

NOTA:
Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt  nr.11 – Serviciul Resurse Umane,  telefon 0232/267582, int.275 sau pe site-ul Primăriei Municipiului Iasi-www.primaria-iasi.ro.
Bibliografia de concurs:
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;
4. Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Afişat azi 27.05.2016.

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași