B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Proiectul „Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice şi creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”


Unitatea administrativ – teritorială Municipiul Iaşi reprezintă autoritatea contractantă responsabilă de implementarea proiectului „Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice şi creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”.

Beneficiarul acestui proiect, Muncipiul Iaşi, a încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei - în calitate de Autoritate de Management în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Contractul de Finanţare nr. 503/22.05.2020 pentru acordarea finanţării nerambursabile de către AM POCA pentru implementarea proiectului, cod SMIS 136247, intitulat „Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice şi creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”.

Valoarea totală a proiectului este de 3.539.179,00 lei, din care 3.468.395,42 lei asistenţă financiară nerambursabilă.

Perioada de implementare a proiectului este 22.05.2020 – 21.11.2022.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea procesului de luare a deciziei la nivelul Municipiului Iași prin introducerea unor metode și sisteme coerente de fundamentare a deciziilor, corelarea acestora cu resursele disponibile și pregătirea personalului aparatului de specialitate în vederea utilizării acestor instrumente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  1. Îmbunătățirea corelării între măsurile și planurile de acțiune din principalele documente de politici publice și activitățile de planificare bugetară și alocare a resurselor de către autoritatea publică locală Municipiul Iași prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Iași pentru perioada post 2020.
  2. Implementarea unor măsuri de simplificare în corespondența cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor).
  3. Dezvoltarea cunoștintelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Iași, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 30 persoane din cadrul grupului țintă, în domeniul planificării strategice și al politicilor publice locale. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu implicațiile conceptului de planificare strategică. De asemenea, sunt vizate dezvoltarea competențelor și abilităților a 110 persoane angajate în cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale pentru utilizarea sistemelor informatice aferente sistemului de arhivare digitală a documentelor.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  1. Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași 2015-2030 și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Iași 2016-2030, pentru perioada post 2020.
  2. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de arhivare electronică a documentelor la nivelul Primăriei Municipiului Iași.
  3. Instruirea personalului angajat în aparatul tehnic de specialitate al UAT Municipiul Iași, îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale ale angajaților.

Impactul așteptat al proiectului îl constituie adaptarea și flexibilizarea activității autorității publice în relația cu cetățenii, mediul de afaceri și alte structuri cu care aceasta interacționează. Astfel, de rezultatele proiectului vor beneficia toți locuitorii Municipiului Iași, instituțiile, companiile și organizațiile care funcționează în Municipiul Iași, precum și persoanele care își desfășoară temporar activitatea sau tranzitează Municipiul Iași (studenți, oameni de afaceri, artiști, turiști, comercianți etc).

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Municipiul Iaşi

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11

Telefon: 0232-267 582

Fax: 0232-211-200

Email: cabinet.primar@primaria-iasi.ro

 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”


Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

ALEGERI LOCALE - 27 septembrie 2020

Evenimente în Iași