B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


REABILITARE TERMICĂ – SCUTIRE LA IMPOZIT


CLARIFICĂRI CU PRIVIRE LA REABILITARE TERMICĂ – SCUTIRE LA IMPOZIT

 

CRITERIILE PENTRU ACORDĂREA DE SCUTIRI ŞI REDUCERI LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI DIN BLOCURILE DE LOCUINŢE ŞI A IMOBILELOR CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRĂRI DE INTERVENTIE PE CHELTUIALA PROPRIE A PROPRIETARILOR

 

a. Scutirile la plata impozitului pe clădiri se acordă pentru clădirilereabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performanţă energetică la clasele de performanţă energetică a,b,c,d.

Perioadele de scutire de la plata impozitului pe clădiri se acordă în funcţie de clasa de performanţă energetică astfel:

- clădirile încadrate în clasa de performanţă d pe o perioada de 7 ani;

- clădiri încadrate în clasa de performanţă c pe o perioada de 8 ani;

- clădiri încadrate în clasa de performanţă b pe o perioada de 9 ani;

- clădiri încadrate în clasa de performanţă a pe o perioada de 10 ani;

b. Reducerile la plata impozitului pe clădiri se acordă în procent de 50% pentru clădiri reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performanţă energetică la clasele de performanţă energetică e,f,g.;

Perioadele de acordare a reducerilor de la plata impozitului pe clădiri se acordă în funcţie de clasa de performanţă energetică astfel:

- clădiri încadrate în clasa de performanţă g pe o perioada de 7 ani;

- clădiri încadrate în clasa de performanţă f pe o perioada de 8 ani;

- clădiri încadrate în clasa de performanţă e pe o perioada de 9 ani;

c. Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri se aplică cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare pentru proprietarii persoane fizice şi juridice, ai apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor cu destinaţia de locuinţă care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în ordonanţa de urgenţă aguvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 158/2011.

d . Contribuabilul prezinta documentele de dobândire în proprietate a imobilului în cauză din care să rezulte destinaţia de locuinţa a acestuia (contract de vânzare-cumpărare, autorizaţie de construire etc.);

e. Contribuabilul prezintă procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 158/2011.

f . Contribuabilul prezintă certificatul de performanţă energetică sau orice alt document legal emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de performanţă energetică la care se încadrează imobilul dupa efectuarea lucrărilor de reabilitare;

g. Contribuabilul nu figurează cu debite restante către bugetul local;

i . Constituie lucrări de intervenţie, acele lucrări asa cum au fost stabilite de art.4 din OUG nr.18/2009 astfel:izolarea termică a pereţilor exteriori, înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic, închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;

 

 

PROCEDURA PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI ŞI REDUCERI LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI DIN BLOCURILE DE LOCUINŢE ŞI A IMOBILELOR CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ CARE AU FOST REABILITATE PRIN EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PE CHELTUIALA PROPRIE A PROPRIETARi

 

Constituirea dosarului

Dosarul pentru acordărea scutirilor/reducerilor trebuie să cuprindă:

- cererea prin care se solicita scutirea/reducerea la plata impozitului pe clădire;

- documentele de dobândire în proprietate a imobilului în cauză din care să rezulte destinaţia de locuinţă a acestuia (contract de vânzare-cumpărare, autorizaţie de construire etc.)

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic

- certificatul de performanţă energetică/alt document legal emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de performanţă energetică la care se încadreaza imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare;

- declaratie pe propria raspundere ca lucrările de interventie efectuate pentru creşterea performanţei energetice s-au facut exclusiv pe cheltuiala proprie a proprietarului.

 

Pentru obţinerea certificatelor de performanţă energetică a clădirilor trebuie să consultaţi un auditor energetic aflat pe „lista auditorilor energetici” existenţa pe site-ul Autoritatii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energetic sau pe pagina de web a Ministerului Dezvoltarii, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași