B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Administrare Patrimoniu Public si Privat


SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT


Îndeplineşte toate atribuţiunile şi sarcinile ce decurg din competenţele D.A.P.P.P. în ceea ce priveşte administrarea unor bunurilor din patrimoniul public şi privat al Municipiului Iaşi: Plaja Nicolina, Strandul Municipal, Baia Publica, Stadionului Tineretului, Stadionul Emil Alexandrescu, Stadionul Tepro, Pirtia de schi, grupurile sanitare publice, parcările cu plată şi de reşedinţă, terenuri cu destinaţie de păduri etc.
Personalul de execuţie din cadrul acestui serviciu are urmatoarele atributii:
- răspunde de desfăşurarea în bune condiţii a activităţii la obiectivele din subordine: Plaja Nicolina, Ştrandul Municipal, Pîrtia de schi, Baia Publică, stadioane, grupuri sanitare
- răspunde de obţinerea tuturor avizelor, autorizaţiilor de funcţionare, PSI, protecţia muncii pentru obiectivele gestionate împreună cu Biroul Tehnic
- existenţa şi urmărirea tuturor contractelor pentru utilităţi, pază, prestări servicii, etc. pentru obiectivele gestionate
- propune planul de investiţii şi reparaţii pentru obiectivele administrate, urmăreşte modul de implementare a investiţiilor/reparaţiilor aprobate;
- în vederea deschiderii obiectivelor care au activitate sezonieră, răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor necesare de amenajare, igienizare etc, de aprovizionarea cu materiale şi obiecte de inventar;
- controlează personalul auxiliar şi de pază: comportament, modul de taxare, respectare program de lucru;
- stabileşte planul de măsuri de urgenţă pentru fiecare obiectiv;
- întocmeşte proiecte de hotărîri privitoare la buna funcţionare a obiectivelor administrate;
- pune în aplicare hotărîrile de consiliu local emise pentru domeniul de activitate;
- efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata cheltuielilor efectuate de serviciu
- întocmeşte contracte de închiriere, concesionare, comodat, asociere, administrare etc. pentru diverse bunuri din patrimoniul gestionat şi le transmite spre urmările SASADL;
- întocmeşte acte adiţionale la toate tipurile de contracte gestionate;
- întocmeşte fişe de calcul pentru folosinţa diverse bunuri din patrimoniul gestionat
- întreţine şi completează baza de date privind numărul de contracte şi urmărirea derulării acestora;
- pune în aplicare sentinţele judecătoreşti împreună cu executorul judecătoresc şi celelalte servicii din cadrul D.A.P.P.P.;
- emite adrese, răspunsuri, înştiinţări, notifiări, somaţii, dispoziţii de urmărire, etc;
- verifică în teren sesizările petenţilor, emite Note de constatare;
- îndeplineşte toate atribuţiunile ce decurg din calitatea de membru în comisiile de specialitate alcătuite prin hotărâre de Consiliu Local sau prin dispoziţie a Primarului;
- realizează toate atribuţiunile de secretariat sau membru în comisiile de specialitate(comisiile de licitaţii);
- înregistrează şi soluţionează corespondenţa adresată serviciului;
- face propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea gestionată;
- întocmeşte procese verbale referitoare la stabilirea creanţelor şi a accesoriilor corespunzătoare, urmare verificărilor şi constatărilor în teren privind utilizarea patrimoniului şi încasarea sumelor datorate bugetului local prin D.A.P.P.P.;
- face propuneri de reguli, proceduri, norme în vederea aplicării judicioase a legislaţiei în domeniul administrarii creanţelor bugetare, extrabugetare şi a patrimoniului gestionat;
- verifică activitatea desfăşurată de administratorul fondului forestier împreună cu Biroul Tehnic
- colaborează cu serviciile Primăriei, societăţile şi regiile din subordinea Consiliului Local în problemele legate de administrarea obiectivelor;
- aplică amenzi în cazul nerespectării Regulamentului de funcţionare a obiectivelor;
- ţine evidenţa lunară a încasărilor şi plăţilor efectuate pentru fiecare obiectiv;
- raspunde de corespondenta serviciului;
- îndeplineşte orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcţiei
Personalul auxiliar:
Angajatii sectorului Plaja Nicolina au ca atributii:
- taxează cetatenii pentru intreaga gama de servicii ce se pot presta in cadrul acestui obiectiv;
- asigura buna functionare a instalatiilor de apa sulfuroasa, apa potabila si canalizare;
- asigura curatenia in perimetrul plajei;
- primesc bonuri valorice pe baza de proces-verbal, iar la terminarea programului de lucru predau sumele incasate la casieria Primariei;
- consemneaza suma de bani detinuta de personal, precum si seria acestora pentru justificarea numerarului colectat, in caz de control;
Angajatii Strandului Municipal au ca atributii:
- incasează de la cetatenii care beneficiaza de serviciile oferite de acest obiectiv tarifele aferente intrarii in incinta, inchiriere de umbrele si sezlonguri etc.
- Intocmesc docmentele necesare unei gestiuni conforme cu prevederile legale a fondurilor banesti rezultate din incasarea tarifelor stabilite de Consiliul Local:
- primesc bonuri valorice pe baza de proces-verbal, iar la terminarea programului de lucru predau sumele incasate la casieria Primariei;
- consemneaza suma de bani detinuta de personal, precum si seria acestora pentru justificarea numerarului colectat, in caz de control;
- asigura buna functionalitate a instalatiilor de alimentare cu apa, de colectare a apelor uzate din bazine;
- asigura inlocuirea apei din bazine si curatirea acestora in conformitate cu normelor de igiena, la termenele stabilite de Directia Sanitara.
- supraveghează si atentionează persoanele care folosesc bazinele de inot asupra expunerii pericolului de inec, iar in caz de accidente acordă primul ajutor.
Angajatii Baii publice au ca atributii:
- incasează tarifele stabilite de Consiliul Local pentru serviciile prestate în cadrul acestui obiectiv;
- efectueaza incasari in numerar
- verifica si semneaza zilnic registrul de casa;
- depune zilnic la casieria centrala sumele incasare prin casieria obiectivului;
- asigura functionarea optima a instalatiilor de alimentare cu apa, de incalzire, de canalizare şi electrica;
- asigura curatirea si igienizarea incintei in conformitate cu normele de igiena;
- supravegheaza persoanele care folosesc piscina si le atentioneaza asupra expunerii pericolului de accidentare,
- acordă primul ajutor in caz de accidente
- supravegheaza clienţii în vederea respectării Regulamentului de funcţionare a Băii publice şi aplică amenzi în cazul încălcării acestuia
Angajatii ce deservesc grupurile sanitare publice au ca atributii:
- desfasoara activitati de administrare a acestor bunuri, luand masurile ce se impun in ceea ce priveste intretinerea, reparatiile şi igienizarea acestora;
- incasează tarifele aferente folosirii obiectivului.
- întocmesc docmentele necesare unei gestiuni conforme cu prevederile legale a fondurilor banesti rezultate din incasarea tarifelor stabilite de Consiliul Local;
- primesc bonuri valorice pe baza de proces-verbal, iar la terminarea programului de lucru predau sumele incasate la casieria Primariei;
Angajatii Stadioanelor au ca atributii:
- asigura funcţionarea constructiilor, instalatiilor si dotarilor acestui obiectiv;
- iau masurile ce se impun pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatie a elementelor de constructie sau de instalatie ale stadionului;
- in cazul folosirii stadionului de catre o organizatie cu profil sportiv, asigura conditiile optime bunei desfasurari a activitatilor;
- incasează tarifele pentru serviciile oferite
- asigura curatenia in perimetrul acestui obiectiv.
Angajatii Pirtiei de schi au ca atributii:
- desfasoara activitati de administrare a bunurilor care alcatuiesc acest obiectiv, luand masurile ce se impun in ceea ce priveste urmarirea in exploatare a constructiilor, intretinerea si reparatiile instalatiilor din dotare, precum si a dotarilor specifice acestui obiectiv;
- încasează de la cetatenii care beneficiaza de serviciile oferite de acest obiectiv tarifele aferente folosirii pirtiei si a echipamentelor specifice;
-întocmesc documentele necesare unei gestiuni conforme cu prevederile legale a fondurilor banesti rezultate din incasarea tarifelor stabilite de Consiliul Local;
- primesc bonuri valorice pe baza de proces-verbal, iar la terminarea programului de lucru predau sumele incasate la casieria Primariei;
- consemneaza suma de bani detinuta de personal, precum si seria acestora pentru justificarea numerarului colectat, in caz de control;
- asigura curatenia in perimetrul obiectivului.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași