B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Administrare Spatii Comerciale


SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECAT LOCUINTA


Îndeplineşte toate atribuţiunile şi sarcinile ce decurg din competenţele D.A.P.P.P. în domeniul administrării spaţiilor cu altă destinaţie decît locuinţă, terenuri pe care se desfăşoară activitate comercială şi în domeniul administrarii creanţelor bugetului local şi a altor sume datorate bugetului general al municipiului Iaşi, pe care le gestioneaza, rezultate din:
• închirieri de spaţii cu alta destinaţie decât locuinţă;
• închirierea de terenuri;
• vânzarea de spaţii cu alta destinaţie decât locuinţa;
• concesionari imobile, teren, etc.
• închirieri teren şi locuri cu destinaţie de parcare,
• alte raporturi juridice privind utilizarea patrimoniului gestionat (asocieri, etc.).
- întocmeşte contracte de închiriere, vînzare, comodat, asociere, etc. pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă;
- întocmeşte acte adiţionale la toate tipurile de contracte pe care le gestionează;
- întocmeşte fişe de calcul pentru folosinţa spaţiilor;
- întreţine şi completează baza de date privind numărul de contracte şi urmărirea derulării acestora;
- ţine evidenţa bunurilor aflate în evidenţa biroului, pe tipuri de proprietate;
- efectuează operaţiunile de intrări/ieşiri ale mijloacelor fixe în sistemul informatic existent;
- întocmeşte referate de acţionare în instanţă a agenţilor economici pentru nerespectarea clauzelor contractuale, în vederea rezilierii contractelor, pe care le înaintează, cu documente justificative ataşate, Serviciului Juridic;
- pune în aplicare sentinţele judecătoreşti împreună cu executorul judecătoresc şi celelalte servicii din cadrul D.A.P.P.P.;
- pune în aplicare hotărîrile de consiliu local referitoare la activitatea serviciului;
- verifică în teren spaţiile aflate în administrare, din punct de vedere tehnic şi al obiectului de activitate consemnat în contract;
- emite adrese, răspunsuri, înştiinţări, notifiări, somaţii, dispoziţii de
urmărire, etc;
- verifică în teren sesizările petenţilor, emite Note de constatare;
- întocmeşte documentaţia pentru scoaterea la licitaţie a spaţiilor disponibile;
- verifică documentaţia pentru licitaţii;
- oferă publicului, prin personalul de specialitate , relaţii cu privire la contractele pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, conform legii;
- îndeplineşte toate atribuţiunile ce decurg din calitatea de membru în comisiile de specialitate alcătuite prin hotărâre de Consiliu Local sau prin dispoziţie a Primarului;
- realizează toate atribuţiunile de secretariat în comisiile de specialitate (comisiile de licitaţii etc);
- întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la administrarea în bune condiţii a spaţiilor cu altă destinaţie;
- prezintă situaţia activităţii ONG-urilor către comisia constituită prin HCL269/2008 în vederea prelungirii/neprelungirii contractelor de închiriere/folosinţă/comodat pentru anul următor;
- efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata cheltuielilor efectuate de serviciu;
- sesizează Biroului Tehnic despre necesitatea efectuării lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale sau consolidări pentru imobilele din administrare;
- înregistrează şi soluţionează corespondenţa adresată serviciului;
- informează conducerea direcţiei despre orice neregulă constatată în teren sau în documente, în vederea luării măsurilor legale;
- administrarea creanţelor bugetului general al Municipiului Iaşi se referă la acţiunile privind stabilirea, verificarea, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor, aşa cum sunt stipulate în legislaţia de specialitate;
- organizează şi ţine evidenţa clienţilor în baza titlurilor de creanţă emise de la Serviciul Administrare Spatii cu alta destinaţie decât locuinţă, primite de la Serviciul Administrare Patrimoniu Public şi Privat şi alte servicii;
- actualizeaza evidenţa debitorilor lunar conform titlurilor de creanţe remise precum şi a borderourilor întocmite de compartimentul de specialitate;
- emite, conform legislaţiei in vigoare si conform contractelor, facturile fiscale si facturile;
- remite facturile fiscale sau facturile clienţilor conform prevederilor contractuale;
- emite documentele pentru încasarea creanţelor bugetare şi extrabugetare, în numerar, prin casieria D.A.P.P.P.;
- realizează toate operaţiunile în legatură cu încasarea în numerar a creanţelor bugetare si extrabugetare;
- verifică zilnic registrul de casă conform legislaţiei în domeniu;
- efectuează operaţiunile privind debitarea creanţelor datorate, pe scadenţe conform titlurilor de creanţă şi/sau legislaţiei în domeniu, emiterea jurnalelor de vânzari şi a deconturilor T.V:A. structurate pe activităţi şi surse de venituri;
- înregistrează zilnic, în fişe, încasările în numerar în baza borderourilor zilnice de încasare;
- înregistrează zilnic, in fişe, încasările prin decontare bancară sau alte modalităţi de plată stabilite de lege;
- întocmeşte lunar situaţia soldurilor contului clienţi si clienţi creditori analitic;
- întocmeşte lunar balanţa de verificare analitică pentru contul clienţi şi clienţi creditori structurată în funcţie de natura veniturilor (pe surse);
- întocmeşte diverse situaţii privind încasarea creanţelor bugetare şi extrabugetare pe care le gestionează;
- face propuneri de reziliere a contractelor de închiriere;
- ţine evidenţa fişelor pentru contractele de vânzare-cumpărare cu plata în rate;
- îndeplineşte atribuţiunile şi sarcinile ce decurg din calitatea D.A.P.P.P. de organ împuternicit să colecteze cereanţele bugetare (încasare, administrare, contabilizare şi utilizare) provenite din venituri proprii precum şi pentru toate ccreanţele ce rezultă din raporturi juridice contractuale, pe care le gestionează;
- emite actele administrative corespunzatoare în vederea colectării creanţelor bugetare si extrabugetare înscrise in titlurile de creanţă;
- emite dispoziţii de urmărire pentru debitorii ce îndeplinesc condiţiile privind declanşarea procedurilor de executare silită conform O.G.92/2003;
- organizează si ţine evidenţa debitelor si a debitorilor pentru care s-au declanşat procedurile de executare silită;
- calculează penalităţi, dobânzi si majorări de întârziere pentru debite restante până la stingerea acestora;
- întocmeşte documentaţia privind restituirile de sume încasate necuvenit, rezultate din activitatea gestionată;
- avizează documentele privind restituirile de sume încasate necuvenit, în numerar sau prin decontare bancară, emise în cadrul D.A.P.P.P.;
- gestionează si efectuează operaţiunile în programul informatic integrat privind propunerea, angajarea si ordonanţarea la plată a cheltuielilor efectuate de D.AP.P.P.;
- gestionează si efectuează operaţiunile în programul informatic integrat privind încasarea debitelor, administrarea veniturilor şi evidenţa analitică a clienţilor;
- realizează operaţiunile, privind constituirea şi utilizarea fondurilor cu destinaţie specială;
- acordă viză de control finanaciar pentru operaţiunile nominalizate prin dispoziţie
- face propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea gestionată;
- centralizează bugetul de venituri şi cheltuieli pentru D.A.P.P.P.;
- întocmeşte documentaţia pentru declararea starii de insolvabilitate;
- îndeplineşte atribuţiuni ce decurg din calitatea de membru în diverse comisii alcătuite prin HCL sau dispoziţie a Primarului;
- pune în aplicare hotărîrile de consiliu local referitoare la activitatea serviciului;
- gestionează activitatea privind utilizarea formularelor financiar-contabile cu regim special de înscriere şi numerotare;
- întocmeşte procese verbale referitoare la stabilirea creanţelor şi a accesoriilor corespunzătoare, urmare verificărilor şi constatărilor în teren privind utilizarea patrimoniului şi încasarea sumelor datorate bugetului local prin D.A.P.P.P.;
- aplică legislaţia privind societăţile comerciale, în cadrul gestionării debitelor, în procesul declarării insolvenţei, al înscrierii sumelor la lichidator precum şi cel al înregistrării în evidenţe a rezultatului lichidării;
- emiterea documentelor şi aplicarea prevederilor Legii 571/2003 şi a prevederilor O.G.92/2003 (titlul VIII, cap1-7) în procesul de estimare, propunere, stabilire şi colectare a creanţelor bugetare gestionate;
- stabilirea de sume suplimentare prin inspecţii şi verificări, inclusiv în teren, stinse prin încasare sau compensare;
- aplicarea de sancţiuni şi amenzi în cadrul acţiunilor desfăşurate şi încasarea acestora prin plată sau compensare;
- activităţi privind evaluarea şi valorificarea bunurilor confiscate sau abandonate şi stingerea debitelor aferente;
- emite adeverinţe referitoare la raporturile juridice şi stadiul îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în derularea şi executarea contractelor, către clienţi la cererea acestora;
- elaborează documentaţia privind acordarea de înlesniri conform legislaţiei în domeniu;
- primeşte, distribuie şi remite corespondenţa pentru toate serviciile şi activităţile D.A.P.P.P.;
- împreună cu celelalte servicii din cadrul D.A.P.P.P. pune în practică hotărârile judecătoreşti sau dispoziţiile primarului privitoare la raporturile juridice gestionate;
- face propuneri de reguli, proceduri, norme în vederea aplicării judicioase a legislaţiei în domeniul administrarii creanţelor bugetare, extrabugetare şi a patrimoniului gestionat;
- operează în sistemul informatic integrat intrarile/iesirile sau modificările intervenite in inventarul bunurilor administrate de serviciu
- operează în sistemul informatic integrat toată corespondenţa ce intră la D.A.P.P.P. şi cea care iese sau se expediază de la D.A.P.P.P.
- îndeplineşte orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcţiei;
- se completează cu noi atribuţiuni ce vor rezulta din actele normative în domeniu.
Şeful serviciului asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul personalului din subordine, precum şi a activităţilor desfaşurate în cadrul acestui serviciu.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași