B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Administrare Spatii cu Destinatie de Locuinta


SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII CU DESTINAŢIE DE LOCUINŢĂ

Îndeplineşte toate atribuţiunile şi sarcinile ce decurg din competenţele D.A.P.P.P. în domeniul administrării fondului de locuinţe şi terenuri cu destinaţie de curţi/gradini ( din patrimoniul public, privat sau de stat), după cum urmează;
- întocmeşte contracte de închiriere pentru locuinţe, terenuri cu destinaţie de curţi/gradini, acte adiţionale, fişe calcul;
- primeşte şi verifică acte pentru modificări contracte de închiriere
- întocmeşte referate de acţionare în instanţă pentru nerespectarea clauzelor contractuale în vederea rezilierii contractelor de închiriere, evacuare şi recuperare creanţe bugetare, pe care le înaintează Serviciului juridic;
- pune în aplicare hotărîrile de consiliu local în ceea ce priveşte evacuarea persoanelor care ocupă abuziv locuinţele sau referitoare la activitatea serviciului;
- pune în aplicare sentinţele judecătoreşti împreună cu executorul judecătoresc
- întocmeşte dosare pentru predarea imobilelor naţionalizate către foştii proprietari;
- ţine evidenţa mijloacelor fixe, pe tipuri de proprietate;
- operează modificarile din inventarele mijloacelor fixe (intrări/ ieşiri);
- verifică starea locuinţelor, precum persoanele care o ocupă;
- verifică în teren sesizările petenţilor;
- procedează la predarea spatiilor de locuit noilor chiriaşi;
- transmite către comisiile de specialitate numite prin hotariri de consiliu local sau Primar diverse situaţii în vederea rezolvării acestora (atribuiri spaţii libere, schimbări titulari, includeri/excluderi din contracte, evacuări etc)
- înregistrează şi soluţionează corespondenţa serviciului;
- oferă publicului, prin personalul de specialitate, relaţii cu privire la fondul locativ;
- verifică dacă titularul contractului de închiriere are obligaţiile financiare achitate şi nu este acţionat în instanţă, îndeplinind astfel condiţiile în vederea perfectării formelor pentru vânzare;
- stabileşte chiria pe care o are de plătit chiriaşul funcţie de venitul lunar al acestuia, conform actelor depuse de acesta;
- organizeaza si tine evidenta clientilor conform titlurilor de creanta emise privind inchirierea locuintelor;
- inregistreaza zilnic, in fise incasarile in numerar, prin decontare bancara sau prin alte modalitati de plata stabilite de lege;
- elaboreaza balantele de verificare analitice pentru clienti din chirii locuinte;
- intocmeste diverse situatii privind incasarea creantelor bugetare pe care le gestioneaza;
- urmăreşte încasarea chiriilor, emite înştiinţări de plată iar în cazul constatării unor debite emite dispoziţii de urmărire pentru debitori sau referate de acţionare în instanţă;
- întocmeşte schiţe pentru terenuri şi imobile;
- asigură conservarea arhivei serviciului;
- efectuează înregistrarea tuturor modificărilor în cărţile tehnice ale imobilelor;
- întocmeşte informări, situaţii pentru conducere instituţiei;
- face parte din comisiile alcătuite în urma hotărârilor Consiliului Local Iaşi sau prin dispoziţiile Primarului Municipiului Iaşi;
- întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la administrarea în bune condiţii a locuinţelor;
- urmăreşte starea fizică a imobilelor şi sesizează Biroului Tehnic despre necesitatea efectuării lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale sau consolidări pentru imobilele din administrare;
- efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata cheltuielilor efectuate de serviciu
- informează conducerea direcţiei despre orice neregulă constatată în teren sau în documente, în vederea luării măsurilor legale;
- execută orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcţiei.
Şeful serviciului asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul personalului din subordine, precum şi al activităţilor desfăşurate în cadrul acestui serviciu.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași