B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Administrativ


SERVICIUL LOGISTICĂ

Are următoarele obiective şi atribuţii:
- inventariere
- inventarierea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe - verificarea existenţei acestora pe teren şi completarea listelor de inventar cu diferenţele constatate;
- înregistrarea bunurilor achiziţionate în fişele de inventar personal;
- inventarierea formularelor cu regim special şi a formularelor tipizate;
- propune lista cu obiecte de inventar şi mijloace fixe pentru casare pe anul în curs;
- inventarierea la magazia de materiale consumabile;
- gestionarea bunurilor achiziţionate
- primirea şi eliberarea din magazia instituţiei a tuturor materialelor achiziţionate;
- gestionarea tuturor formularelor tipizate (inclusiv a celor tipărite la Compartimentul Imprimerie);
- ştampilarea, verificarea şi eliberarea chitanţierelor necesare la casierii, cât şi a proceselor verbale de amenzi pentru servicii;
- repartizare pe locaţii a obiectelor şi mijloacelor fixe aflate în evidenţă;
- reparaţia şi dotarea clădirilor instituţiei (interior, exterior şi instalaţii)
- verificarea instalaţiilor termice, sanitare, electrice şi a reparaţiilor executate pe baza comenzilor aprobate;
- efectuarea lucrărilor de întreţinere şi verificare a instalaţiilor termice, electrice, sanitare de la apartamentele de protocol, corpurile de clădire A, B, C, centre de cartier, clădirile D.E.F.P.L.;
- urmărirea executării şi amplasării în toate clădirile instituţiei, a rampelor de acces pentru persoanele cu handicap;
- executarea reparaţiilor şi vopsirea gardurilor şi a mobilierului urban din jurul clădirilor instituţiei (coşuri de gunoi, bănci tip parc, asfaltarea aleilor şi a spaţiilor de parcare);
- reparaţii parţiale curente la acoperişurile şi faţadele corpurilor A, B, C de clădire;
- dotarea birourilor cu mobilierul achiziţionat prin licitaţie;
- amplasarea (inclusiv mutarea) mobilierului şi a altor bunuri achiziţionate din clădirile instituţiei;
- monitorizarea activităţii de service
- urmărirea sistemului de comunicare prin centrala telefonică şi a întreţinerii aparaturii de telefonie (înlocuirea aparatelor telefonice defecte, a cablurilor şi a altor componente uzate);
- instalarea unor noi posturi telefonice, la solicitarea serviciilor şi a conducerii instituţiei;
- urmărirea funcţionării sistemului de alarmare la clădirile D.E.F.P.L. pe baza contractului;
- urmărirea activităţii de service (înlocuirea pieselor uzate, a consumabilelor şi efectuarea reparaţiilor) conform contractelor încheiate pentru buna funcţionare a copiatoarelor din dotarea birourilor (Imprimerie, Cadastru, D.E.F.P.L., Secretariatul Tehnic), cât şi pentru maşinile de numărat bancnote, ghilotina şi risograf, conform contractelor;
- încheierea de contracte sau acte adiţionale, în vederea asigurării continuităţii activităţii de service;
- urmărirea funcţionării sistemului de bariere auto;
- controlul instalaţiilor
- supravegherea şi întreţinerea instalaţiei electrice din clădirile instituţiei (înlocuirea corpurilor de iluminat defecte, a contorilor, cablajului);
- verificarea programului de furnizare a apei calde şi a agentului termic la centrala termică, în vederea achitării corecte a consumului înregistrat în facturile furnizorilor de servicii;
- supravegherea şi întreţinerea instalaţiei de apă potabilă şi a canalizării, prin semnalarea defecţiunilor majore, în vederea remedierii lor de către S.C. Apavital S.A. şi prin înlocuirea unor componente (racorduri, garnituri, cap armat, piese uzate, etc.);
- decolmatarea şi curăţarea instalaţiei de canalizare din curtea instituţiei, sediile din teritoriu ale D.E.F.P.L. (Nicolina, Păcurari, Tătăraşi, Alexandru cel Bun, Frumoasa);
- întreţinerea, igienizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor instituţiei
- efectuarea zilnică a curăţeniei în birouri şi în celelalte spaţii (holuri, grupuri sanitare, curţile clădirilor, apartamentele de protocol) şi verificarea modului cum se execută curăţenia;
- urmărirea modului cum se evacueaza gunoiul, conform clauzelor contractuale;
- îndepărtarea zăpezii şi a gheţii acumulate în sezonul rece, pe acoperişuri şi pe aleile din jurul instituţiei;
- spălarea la curăţătoria chimică a covoarelor, a perdelelor, a lenjeriei şi prosoapelor din dotarea birourilor şi a spaţiilor de cazare (apartamente de protocol);
- dotarea apartamentelor de protocol cu materiale pentru curăţenie şi diverse consumabile igienico-sanitare;
- urmărirea modului cum se execută dezinsecţia şi dezinfecţia în birouri, anual sau când este cazul.
Controlul pe linie de PSI
- dotarea cu extinctoare conform legii în toate locurile unde situaţia impune în clădirile din administrarea Serviciului Logistică;
- verificarea, încărcarea şi amplasarea extinctoarelor pe locaţii;
- întocmirea şi amplasarea planurilor de evacuare în locaţii, pe clădiri;
- întocmirea fişelor PSI pentru fiecare angajat şi instruirea lor periodică sub semnătură;
- anual se întocmeşte tematica orientativă de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
- verifică şi controlează organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire a incendiilor de către şefii de servicii şi birouri, în cadrul sectorului de activitate de care răspund, precum şi activitatea de instructaj periodic;
- întocmeşte necesarul de materiale pentru anul bugetar următor.
- asigurarea fluxului documentelor de serviciu
- întocmirea referatelor pentru plata întreţinerii la apartamentele de protocol şi la sediile D.E.F.P.L., pe baza listelor de plată emise de asociaţiile de locatari, şi a convenţiilor încheiate cu acestea şi comunicate la S.C. Apavital S.A.;
- verificarea situaţiilor de lucrări întocmite de D.S.P.M., S.C. CITADIN S.A. cât şi faţă de alţi executanţi pentru lucrările executate;
- verificarea, pentru plată, a facturilor pentru cheltuieli materiale: prestări servicii (S.C. DISTRIGAZ NORD S.A., S.C. C.E.T. S.A., S.C. EON S.A., ROMTELECOM, S.C. Apavital S.A., VODAFONE, ORANGE); achiziţii diverse (rechizite şi alte consumabile pentru servicii) de la diferiţi furnizori;
- întocmirea N.I.R.-urilor, a bonurilor de consum/transfer şi pe baza acestora obţinerea fişelor de magazie în sistemul SAP.;
- întocmirea angajamentelor de plata şi a ordonanţărilor, pentru fiecare factură, conform articolelor din capitolul 51.02 - CHELTUIELI MATERIALE, în cadrul bugetului aprobat, operate în sistemul SAP;
- întocmirea proiectului de buget pentru anul următor şi a necesarului de suplimentat la capitolul "cheltuieli materiale", ori de câte ori este necesar pe parcursul execuţiei bugetare;
- întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea de contracte de service pentru echipamentele utilizate la activitatea imprimerie – copiator, cât şi a altor mijloace fixe;
- corespondenţa cu societăţile care asigură service-ul, în vederea încheierii actelor adiţionale la contractele de service, conform legii;
- întocmirea şi semnarea N.I.R.-urilor pentru materialele achiziţionate;
- urmărirea încheierii de contracte noi pentru furnizarea apei, curentului electric şi a agentului termic la spaţiile instituţiei repartizate;
- tehnoredactarea şi multuplicarea formularelor fără regim special, necesare serviciilor din cadrul instituţiei.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași