B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Audit Public Intern


SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

- Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii instituţiei publice pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile acesteia.
- Serviciul Audit Public Intern este organizat în baza H.C.L. nr. 32/3.02.2003, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern cu modificările şi completările ulterioare, funcţionând ca serviciu independent, subordonat în mod direct Primarului municipiului Iaşi.
- Serviciul exercită o funcţie distinctă şi independentă de celelalte activităţi ale instituţiei.
- Prin atribuţiile sale, Serviciul de Audit Public Intern nu este implicat în elaborarea procedurilor de control intern şi în acelaşi timp activitatea sa nu trebuie să fie supusă ingerinţelor externe, începând de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectivă a misiunilor şi până la comunicarea rezultatelor.
- Obiectivele, drepturile şi obligaţiile auditului intern sunt definite în Carta auditului, document intern care informează despre obiectivele şi metodele de audit, clarifică misiunea, fixează regulile de lucru între auditor şi auditat şi promovează regulile de conduită.
- Activitatea serviciului constă în desfăşurarea de misiuni de audit, atât în baza planului anual de audit aprobat de conducătorul instituţiei cât şi misiuni ad-hoc, ordonate de acesta.
- Auditorii îşi desfăşoară misiunile în baza ordinelor de serviciu aprobate de Primarul municipiului Iaşi, în conformitate cu prevederile OMF nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii şi cu Normele specifice nr. 34717/26.05.2003.
- În conformitate cu OMF nr. 1702/2005 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de auditorii interni din cadrul entităţilor publice, auditorii interni vor desfăşura misiuni de consiliere, activităţi menite să aducă plusvaloare şi să îmbunătăţească administrarea instituţiei publice, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorii să-şi asume responsabilităţi manageriale. Activităţile de consiliere cuprind următoarele tipuri de consiliere: consultanţă, facilitarea înţelegerii, formarea şi perfecţionarea profesională.
- Misiunile de consiliere pot fi: formalizate, cuprinse într-o secţiune distinctă a planului de audit, cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durată determinată, misiuni de consiliere pentru situaţii excepţionale, realizate prin participarea în cadrul unor echipe constituite în vederea reluării activităţilor ca urmare a unei situaţii de forţă majoră sau altor evenimente excepţionale, urmând a se desfăşura după procedurile specifice acestora.
- Pentru realizarea misiunilor de consiliere formalizate auditorii interni trebuie să dea dovadă de un înalt standard profesional, acţionând în vederea respectării dispoziţiilor Cartei auditului intern şi a celorlalte prevederi care guvernează efectuarea misiunilor de consiliere, realizării misiunilor la termenele prevăzute şi comunicării rezultatelor acestora către conducerea instituţiei, stabilirii sferei activităţilor necesare atingerii obiectivelor misiunii de consiliere, prezentării în scris a cerinţelor generale, a problemelor identificate şi a rezultatelor misiunilor de consiliere, comunicării şi raportării rezultatelor misiunilor de consiliere.
- Auditorii interni nu sunt implicaţi în îndeplinirea de activităţi pe care în mod potenţial le pot audita.
- Serviciul de audit public intern are acces şi poate solicita toate datele şi informaţiile utile şi probante (inclusiv cele pe format electronic) pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele misiunii de audit.
- Auditorii exercită o funcţie de evaluare independentă, care se concretizează în recomandări.
- Auditorii trebuie să respecte codul de conduită etică, să respecte secretul profesional.
- Auditorii comunica rezultatele muncii lor (constatările şi recomandările) conducătorului structurii auditate şi raporteaza imediat Primarului Municipiului Iaşi, fraudele de orice tip şi neregulile grave care fac obiectul auditului.
- Auditorii interni trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate.
- Pentru acţiunile lor, întreprinse cu bună credinţă în exerciţiul atribuţiilor şi în limita acestora, auditorii interni nu pot fi sancţionaţi sau trecuţi în altă funcţie.
- Auditorii interni au obligaţia perfecţionării cunoştinţelor profesionale, şeful serviciului şi conducerea instituţiei având obligaţia asigurării condiţiilor necesare pregătirii profesionale, perioada destinată în acest scop fiind de minim 15 zile pe an.
- Auditorii interni din cadrul serviciului au obligaţia respectării termenelor prevăzute prin ordinele de serviciu, să respecte ordinele conducătorului instituţiei publice, să răspundă în orice moment solicitărilor adresate lor de Primarul Municipiului Iaşi şi de şeful serviciului.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași