B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Buget


SERVICIUL BUGET

- asigură respectarea legalităţii tuturor operaţiunilor economice;
- acordă viza de control financiar preventiv pentru operaţiunile menţionate în ROF pentru Şef serviciul Buget.
- răspunde de urmărirea şi întocmirea execuţiei bugetului local pe parcursul unui an bugetar în condiţiile de echilibru bugetar pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
- asigură deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;
- asigură modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, a creditelor aprobate inclusiv prin virări de credite în condiţiile legii;
- asigură evidenţa creditelor pentru deschideri şi finanţări lucrări şi obiective prevăzute a se suporta din fondurile de investiţii;
- verifică notele contabile şi asigură transpunerea datelor în calculator pentru prelucrarea automată;
- verifică zilnic execuţia emisă de Trezoreria Municipiului Iaşi şi eventualele neconcordanţe le rezolvă în termen de 5 zile;
- prezintă zilnic conducerii direcţiei disponibilul existent în conturile de la Trezorerie;
- stabileşte la finele anului sinteza încasării veniturilor pe surse şi a cheltuielilor pe capitole;
- asigură elaborarea şi centralizarea proiectelor, bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordine precum şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli pe activităţi autofinanţate;
- participă la întocmirea raportului de analiza pe baza de bilanţ cu privire la execuţiile bugetului local cu ocazia întocmirii dării de seamă trimestriale şi anuale;
- efectuarea modificărilor ce intervin în structura bugetului local ca urmare a aprobării unor acte normative în sfera finanţelor publice;
- participă la lucrările de închidere an financiar contabil în baza normelor emise de M.F.P.;
- ţine evidenţa deschiderii de credite pe capitole, destinaţii, cu respectarea bugetului aprobat şi a legislaţiei în domeniu;
- răspunde de finanţarea unităţilor din subordine în baza sumelor aprobate cu respectarea destinaţiei şi prevederilor legale;
- prezintă conducerii direcţiei în vederea supunerii spre aprobare de către ordonatorul principal de credite a bugetului de venituri şi cheltuieli pe total an, pe trimestre şi pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate cu încadrarea în sumele alocate. După aprobarea de către ordonatorul de credite întocmeşte proiectul de buget care va fi supus aprobării în C.L.;
- urmăreşte execuţia bugetului prin întocmirea de rapoarte zilnice, situaţii, plăţi şi estimări ori de câte ori este necesar pentru informarea conducerii direcţiei şi a Primarului;
- respecta procedurile de aprobare a virărilor de credite şi înaintarea spre aprobare a solicitărilor subunităţilor cu respectarea legislaţiei.
- răspunde de organizarea şi reorganizarea serviciului facând propuneri de măsurile ce se impun pentru realizarea sarcinilor ce-i revin serviciului;
- asigură respectarea legalităţii tuturor operaţiunilor economice;
- asigură respectarea disciplinei financiare;
- verifică lunar sau zilnic necesarul de cheltuieli în baza notei de fundamentare model ”anexa 10” pentru deschiderea de credite în limita bugetului aprobat pe capitole şi activităţi, precum şi încadrarea în creditele repartizate pe trimestre;
- verifică întocmirea decadală sau ori de cate ori este necesară, situaţia plăţilor efectuate pe capitole şi subcapitole faţă de planul aprobat;
- verifică întocmirea bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizarea pe trimestre, urmăreşte executarea lui pe parcursul anului bugetar;
- verifică întocmirea materialelor şi anexelor pentru rectificările de buget din cursul anului şi pentru aprobarea executării bugetului de cheltuieli pentru anul precedent;
- verifică centralizarea trimestrială a situaţiilor financiare ale: activităţii proprii a Primăriei Municipiului Iaşi, D.S.P.M., I.Ş.J. Iaşi, Sănătate – Direcţia Creşe, Direcţia de Asistenţă Comunitară, Poliţia Comunitară, Casa de Cultura a Municipiului Iaşi, Editura ”Junimea”, Ateneul Tătăraşi;
- solicită şi centralizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru unităţile subordonate şi finanţate din bugetul local;
- asigură transmiterea bugetelor de venituri şi cheltuieli unităţilor subordonate primăriei;
- furnizează datele necesare întocmirii balanţelor lunare şi bilanţului contabil;
- sesizeaza eventualele nereguli referitoare la buna gospodărire şi utilizare a creditelor bugetare;
- verifică toate notele contabile şi situaţiile întocmite de salariaţii Serviciului Buget;
- verifică centralizarea situaţiilor financiare raportate trimestrial de unităţile din subordine;
- depune situaţiile financiare centralizate, execuţia bugetului local şi a bugetului din activităţi autofinanţate, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, cu viza Trezoreriei Municipiului Iaşi, la Direcţia Generala a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi;
- verifică dispoziţiile bugetare întocmite de salariaţii Serviciului Buget pentru finanţarea unităţilor din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi;
- verifică situaţiile întocmite pentru contul 50.21 „case naţionalizate” – din punct de vedere a încasării veniturilor şi a plăţilor către bugetul de stat a cotelor legale în vigoare;
- verifică şi semneaza plăţile în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 şi Ordinul nr. 1792/2002;
- verifică şi vizează documentele şi proiectele de operaţiuni care se supun controlului financiar preventiv conform dispoziţei de organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv propriu;
- asigură şi verifică organizarea evidenţei pe structura clasificaţiei bugetare, pe capitole, articole şi aliniate pentru lucrările serviciului buget;
- verifică evidenţa Serviciului Buget privind creditele bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent şi a modificărilor intervenite evidenţiate în conturile în afara bilanţului: 8060, 8061, 8062, 8066;
- verifică zilnic disponibilul bugetului local conform execuţiei elaborate de Trezorerie.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași