B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Constatare Impunere si Executare Persoane Juridice


SERVICIUL CONSTATARE, IMPUNERE SI EXECUTARE PERSOANE JURIDICE


o aplica procedurile de lucru si control specifice activitatii;

o raspunde de corecta si completa aplicare a procedurilor de lucru si control specifice activitatii de constatare impunere persoane juridice;

o verifica intocmirea si depunerea la termenele prevazute de lege a documentelor referitoare la constatare impunere de catre contribuabilii persoane juridice;

o verifica la persoanele juridice detinatoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor si taxelor modul de completare a declaratiilor privitoare la impunere si calculul impozitelor si taxelor locale cu respectarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – cu completarile si modificarile ulterioare, H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu completarile si modificarile ulterioare;

o daca constata nedeclararea in termenul legal a modificarilor in baza de impozitare (dobandiri de cladiri, extinderi, modernizari la o cladire existenta, dobandiri de terenuri, alte modificari care duc la recalcularea impozitelor si taxelor locale) efectueaza inspectia fiscala partiala;

o sanctioneaza declararea peste termenul legal a impozitelor sau a bunurilor supuse impozitelor si taxelor;

o verifica pe baza documentelor anexate la declaratia fiscala, daca contribuabilul (persoana juridica sau fizica) care a vandut sau a cumparat bunurile imobile/mobile, a depus documente pentru scoaterea din evidenta fiscala sau inregistrarea in evidenta fiscala a bunurilor mobile/imobile;

o intocmeste informari in legatura cu stabilirea impozitelor si taxelor in sarcina persoanelor juridice, rezultatele actiunilor de impunere, masurile luate pentru nerespectarea legislatiei fiscale;

o intocmeste si asigura gestionarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la activitatea de impunere pentru persoanele juridice;

o verifica si raspunde pentru realitatea datelor din dosarul fiscal cu cele din programul informatic, semnalind superiorilor ierarhici orice neconcordanta gasita ;

o intocmeste si verifica situatiile statistice si informarile privitoare la activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor datorate de persoane juridice;

o intocmeste evidentele privind debitele la impozite si taxe pe baza declaratiilor fiscale depuse de contribuabili si raspunde de realitatea acestora;

o intocmeste si raspunde de obligatiile fiscale inscrise in certificatele de atestare fiscala eliberate la cererea scrisa a agentilor economici;

o intocmeste adresele de raspuns la solicitarile A.N.A.F., A.V.A.S., executori bancari, executori judecatoresti, contribuabili, etc.;

 

o intocmeste liste privind restantierii la plata impozitelor si taxelor locale, persoane juridice si le inainteaza persoanelor abilitate cu urmarirea incasarii veniturilor bugetare-persoane juridice;

o intocmeste si inregistreaza, dupa caz, borderourile de debite si scaderi pentru impozitele si taxele datorate de persoanele juridice si le inregistreaza nominal pe fiecare fel de impozit sau taxa;

o opereaza stingerea obligatiilor fiscale achitate conform legislatiei in vigoare;

o asigura si raspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile in termenul prevazut de lege;

o raspunde de rezolvarea corespondentei cu privire la activitatea de constatare impunere a impozitelor si taxelor locale;

o coordoneaza efectuarea lunara a punctajului intre evidenta fiscala si cea contabila privind debitele in vederea depistarii si corectarii eventualelor diferenţe, in timp util;

o transmite declaratiile fiscale/deciziile de impunere verificate, procese verbale de contraventii, borderourile de debitare-scadere, procese verbale de contraventii in vederea operarii in sistemul informatic;

o verifica daca operatorul a inregistrat corect in programul informatic datele din documente (declaratii fiscale, decizii de impunere, procese verbale de contraventii, borderouri de debitare-scadere);

o verifica si raspunde pentru realitatea, exactitatea si corectitudinea sumelor din listele de stimulente respectind procedura scrisa de lucru nr. 1/09.08.2007 cu privire la constituirea, verificarea, monitorizarea, controlul si repartizarea fondului lunar pentru plata stimulentelor;

o colaboreaza cu Serviciul Control Fiscal Persoane Juridice/Fizice, comunicand trimestrial lista cu societatile comerciale pentru care este necesara efectuarea inspectiei fiscale;

o analizeaza aspecte şi fenomene rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale, informeaza operativ conducerea asupra fenomenelor deosebite constatate, propunând măsurile care se impun;

o raspunde de modul de implementare a masurilor trasate pentru respectarea recomandarilor din actele de control (acte de control ale controlorilor Curtii de Conturi, Serviciului Audit Public Intern, alte organisme abilitate) in termenul prevazut in graficul de implementare;

o se conformeaza dispozitiilor date de sefii ierarhici cu exceptia cazurilor cand considera ca sunt ilegale. In acest caz este obligat sa motiveze in scris;

o respecta normele de conduita profesională a functionarilor publici;

o se vor completa cu noi atributii ce vor rezulta din actele normative in domeniu;

o -studiaza si isi insuseste prin studiu individual toate actele normative legate de activitatea fiscală;

o aplica unitar legislatia cu privire la impozitele si taxele locale datorate de persoanele juridice;

o indeplineste orice alte atributii repartizate de conducere;

o executa si alte sarcini stabilite de sefii ierarhici.

o organizeaza si realizeaza activitatea de urmarire si incasare a veniturilor bugetului local (impozit pe cladiri, impozit pe teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, amenzi, taxa de reclama si publicitate, alte impozite si taxe locale) neplatite la termenele prevazute de lege de catre contribuabili persoane juridice;

o pentru toate categoriile de impozite si taxe locale datorate si neachitate la termen de catre contribuabilii persoane juridice, dispune in conditiile legii, masuri de executare silita in conformitate cu prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata;

o organizeaza, realizeaza si raspunde pentru stingerea creantelor fiscale prin executarea silita a veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, si procedeaza la valorificarea acestora in masura necesara realizarii creantelor fiscale nechitate in termen si constatate prin titluri executorii, precum si a cheltuielilor de executare;

o raspunde si realizeaza executarea silita prin poprire a sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale,detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului persoana juridica de catre terti, inclusiv institutii bancare, sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente;

o organizeaza, verifica, coordoneaza si raspunde de executarea silita a bunurilor mobile si/sau imobile ale debitorilor persoane juridice, respectand prevederile legale privind sechestrarea, publicitatea si valorificarea acestora;

o raspunde, realizeaza si verifica distribuirea sumelor realizate din valorificarea bunurilor sechestrate in conformitate cu O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, in cazul in care in procedura de executare silita participa mai multi creditori;

o emite toate documentele administrative fiscale conform legii privind executarea silita, verifica si raspunde de corectitudinea lor si le semneaza;

o intocmeste si verifica documentatia necesara pentru declararea starii de insolvabilitate, iar pentru creantele fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate urmareste si verifica anual situatia debitorilor pe toata perioada pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executare silita;

o intocmeste si verifica dosarele de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executare silita, precum si procesele-verbale de constatare a prescriptiei pe fiecare debitor, pe care le supune spre avizare compartimentului juridic si spre aprobare conducatorului unitatii, procedand ulterior la scaderea creantelor prescrise din evidenta analitica;

o analizeaza, verifica si intocmeste documentatia necesara pentru acordarea de inlesniri la plata pentru obligatiile fiscale restante catre bugetul local ale debitorilor persoane juridice si inainteaza spre aprobare Consiliului Local al muncipiului Iasi propuneri de inlesniri la plata in conditiile legii;

o opereaza stingerea datoriilor achitate cu ordin de plata conform legislatiei in vigoare;

o efectueaza deplasari in teren la contribuabili, terti, institutii bancare, alte institutii publice (Oficiul Registrului Comertului, Servicul de Evidenta Informatizata a Persoanei, Biroul de Carte Funciara, Judecator Sindic, Directia Judeteana de Finante si Publice, alte institutii) in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ce decurg din urmarirea si incasarea creantelor bugetare, precum si din aplicarea modalitatilor de executare silita;

o raspunde de corecta si completa aplicare a procedurilor de executare silita folosind succesiv sau concomitent modalitatile de executare silita prevazute de O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata

o raspunde de rezolvarea corespondentei cu privire la urmarirea şi incasarea creantelor bugetului local;

o studiaza si isi insuseste prin studiu individual toate actele normative legate de activitatea fiscala;

o da informatii in scris sub semnatura referitor la obligatiile fiscale restante pentru eliberarea certificatelor fiscale;

o asigura verifica si raspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile in termenul prevazut de lege;

o coordoneaza efectuarea lunara a punctajului intre evidenta fiscala si cea contabila privind debitele in vederea depistarii si corectarii eventualelor diferente in timp util;

o raspunde de modul de implementare a masurilor trasate pentru respectarea recomandarilor din actele de control (actele de control ale controlorilor Curtii de Conturi, Serviciul de Audit Public Intern, alte organisme abilitate) in termenul prevazut in graficul de implementare;

o verifica si raspunde pentru realitatea, exactitatea si corectitudinea sumelor din listele de stimulente respectind procedura scrisa de lucru nr. 1/09.08.2007 cu privire la constituirea, verificarea, monitorizarea, controlul si repartizarea fondului lunar pentru plata stimulentelor;

o verifica si raspunde pentru realitatea datelor din dosarul de executare cu cele din programul informatic, semnalind superiorilor ierarhici orice neconcordanta gasita ;

o colaboreaza cu Biroul Impunere Persoane Juridice, in vederea corectarii bazei de impunere atunci cand constata modificari ale acesteia;

o colaboreaza cu Biroul Control Fiscal Persoane Juridice, comunicand atunci cand considera ca este cazul, societatile comerciale pentru care este necesara efectuarea inspectiei fiscale.

o in cazul in care constata instrainarea bunurilor impozabile, transmite documentatia care atesta instrainarea, impreuna cu borderourile de scadere a debitelor, daca este cazul si verifica daca noii proprietari sunt inregistrati

o se va exercita controlul ierahic si controlul reciproc vizand relatiile conducere-subordonati cat si subordonati-subordonati atat pe verticala cat si pe orizontala.

 


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași