B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Contabilitate Veniturilor


SERVICIUL CONTABILITATEA VENITURILOR

- realizează şi coordonează activitatea de contabilitate a veniturilor în baza normelor şi instrucţiunilor specifice în baza procedurilor de lucru şi control specifice;
- asigură legalitatea tuturor operaţiunilor financiar-contabile;
- operaţiunile de încasare a veniturilor vor fi contabilizate zilnic pe fel de venit bugetar, conform extraselor de cont şi documentelor justificative ridicate din Trezoreria Iaşi;
- întocmeşte notele contabile pentru încasările în numerar şi fără numerar;
- întocmeşte notele contabile în condiţiile legii privind execuţia părţii de venituri;
- verifică lunar notele contabile întocmite pentru conturile de venituri şi balanţa de verificare, asigurând în termen util baza de date pentru întocmirea balanţei de verificare sintetice de la nivelul Primăriei Municipiului Iaşi;
- asigură evidenţa analitică pe plătitori, pe fiecare fel de venit, a încasărilor şi urmăreşte ca acestea să se facă cu încadrarea în conturile sintetice şi analitice corespunzătoare subdiviziunilor clasificaţiei bugetare (pe capitole şi subcapitole);
- inregistreaza cronologic şi sistematic operaţiunile de încasare a veniturilor bugetului local pe baza documentelor justificative (chitante, foi de varsamant, extrase de cont, mandate postale), indicandu-se corect conturile sintetice şi analitice, atat pentru conturile din buget cat şi pentru cele din afara bugetului;
- efectuează lunar punctaje între evidenţa fiscală şi cea contabilă pentru fiecare fel de venit încasat la bugetul local (excepţie prelevările de la bugetul de stat);
- colaborează cu serviciile de impunere şi urmărire din cadrul D.E.F.P.L. pentru elaborarea listei contribuabililor care înregistrează creanţe fiscale către bugetul local (lista de rămăşiţe);
- stabileşte la finele anului sinteza încasării veniturilor pe surse şi plătitori;
- elaborează proiectul bugetului de venituri pentru anul următor şi asigură repartizarea pe trimestre a acestuia ţinând cont de termenele legale de încasare a veniturilor;
- efectuează modificările ce intervin în structura bugetului local ca urmare a aprobării unor acte normative în sfera finanţelor publice locale;
- efectuează operaţiunile de deschidere a evidenţei contabile la începutul fiecărui an bugetar;
- înaintează spre aprobare documentaţiile privind restituirile de impozite şi taxe locale, încasate necuvenit, în vederea restituirii acestora;
- verifică şi coordonează înregistrarea veniturilor proprii şi a sumelor primite de la bugetul de stat, înregistrarea făcându-se în contabilitate pe baza extraselor de cont;
- întocmeşte zilnic situaţiile statistice privind executarea bugetului de venituri;
- întocmeşte documentaţia pentru rectificările de buget pe parcursul anului bugetar la partea de venituri;
- întocmeşte raportul de fundamentare a bugetului de venituri în funcţie de inventarierea materiei impozabile, de evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor încasate din acestea precum şi alte elemente specifice în scopul evaluării cât mai corecte a veniturilor ce urmează a fi incasate;
- organizează evidenţa contabilă privind veniturile bugetului local (venituri proprii, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete, donaţii şi sponsorizări, venituri extrabugetare încasate în conturile 5040, 5071 şi 5033);
- răspunde de centralizarea sumelor pe fiecare fel de venit, în baza documentelor primite de la compartimentele de specialitate din cadrul D.E.F.P.L., pentru constituirea fondului de stimulente;
- verifică şi semnează, când este cazul, plăţile în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 şi a O.M.F.P. nr. 1792/2003;
- sesisează eventualele nereguli referitoare la modul de încasare, înregistrare şi urmărire a veniturilor bugetare;
- asigură baza de date pentru transpunerea în sistem informatic a tuturor datelor ce privesc activitatea gestionată;


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași