B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Contabilitate


SERVICIUL CONTABILITATE

Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea instituţiilor publice.

Obiectivele acestui serviciu sunt:
- asigură activitatea de verificare a încadrării în limita creditelor bugetare, a legalităţii şi regularităţii operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora de către ordonatorul de credite;
- asigură ca înregistrarile contabile să fie făcute pe baza de documente justificative, înaintate de compartimentele de specialitate cu vizele şi aprobările persoanelor autorizate şi cu respectarea normelor interne privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor;
- asigură înregistrarea cronologică, sistematică şi prelucrarea documentelor în programul contabil potrivit planului de conturi şi normelor emise de ministerul finanţelor publice, folosind modelele registrului şi formularelor comune privind activitatea contabilă, respectând normele metodologice pt.întocmirea şi utilizarea acestora;
- asigură înregistrarea tuturor operaţiunilor contabile privind stocurile achiziţionate, plata acestora, cheltuielile de capital şi plata subvenţiilor, potrivit bugetului aprobat, din următoarele capitole bugetare:
Autorităţi executive - cap.51.02.20 - cheltuieli materiale
51.02.70 - cheltuieli de capital
Cultură, recreere şi religie - cap.67.02.20 - cheltuieli materiale
67.02.70 - cheltuieli de capital
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – cap.70.02.20 – cheltuieli materiale
70.02.70 – cheltuieli de capital
Protecţia mediului – cap.74.02.20 – cheltuieli materiale
74.02.70 – cheltuieli de capital
Combustibil şi energie – cap.81.02.40 – subvenţii CET
cap.81.02.40 – credit CET
Transporturi - cap.84.02.20 – cheltuieli materiale
84.02.40 – subvenţii RATP
84.02.81 – garanţie autobuze RATP
În cadrul serviciului se efectuează următoarele operaţiuni:
- asigură înregistrarea tuturor operaţiunilor contabile privind intrările şi ieşirile din patrimoniul aflat în administrare, din domeniul public şi privat.
- înregistrarea achiziţiilor de mijloace fixe independente în baza procesului verbal de recepţie pentru mijloace fixe independente;
- înregistrarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii/modernizare şi de înregistrare a lucrărilor ca active fixe corporale pentru închiderea lucrării de investiţie în curs şi înregistrarea ca mijloc fix, stabilirea regimului juridic, clasificarea şi durata normală de funcţionare a acestuia;
- atribuirea unui numar de inventar mijlocului fix recepţionat în registrul numerelor de inventar cod 14-2-1 şi întocmirea fişei mijlocului fix cod 14-2-2 pe grupe de mijloace fixe, prin înregistrarea cronologică în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe intrate în unitate; numarul de inventar atribuit unui mijloc fix urmează sa fie trecut în toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv.
- înregistrarea cheltuielilor aferente investiţiilor în curs de execuţie pe obiective de investiţii, grupate pe surse de finanţare;
- înregistrarea ieşirilor de mijloace fixe în baza bonului de mişcare a mijloacelor fixe, facturi de vânzare, proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe (cod 14-2-3/a);
- înregistrarea deconturilor pentru diferenţe de preţ (subvenţii) datorate RATP şi CET SA;
- înregistrarea garanţiei de buna execuţie conform clauzelor contractuale pentru fiecare furnizor;
- înregistrarea achiziţiilor de materiale, alte valori (bonuri valorice, timbre poştale, fiscale şi judiciare), obiecte de inventar în baza documentelor justificative (note de intrare recepţie);
- efectuarea plăţii furnizorilor şi evidenţa decontărilor cu furnizorii de materiale, lucrări şi servicii pentru activitatea curenta a instituţiei cât şi cu furnizorii pentru investiţiile în curs de execuţie şi pentru dotări de mijloace fixe, achiziţii materiale, lucrări şi servicii prestate;
- înregistrarea cheltuielilor privind materialele, în baza bonurilor de consum, cu excepţia materialelor de natura obiectelor de inventar care se înregistreaza pe cheltuială la scoaterea din folosinţă a acestora;
- înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe;
- înregistrarea stocurilor de materiale aflate la terţi sau primate de la terti;
- înregistrarea şi evidenţierea surselor pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către Consiliul Local Iaşi a împrumuturilor contractate de agenţii economici şi serviciile publice de subordonare locală;
- înregistrarea debitorilor din consumuri utilităţi (subconsumatorilor de utilităţi (debitori);
- asigură evidenţa contabilă a mijloacelor băneşti ale instituţiei aflate în conturile de disponibil deschise la trezorerie, conturi ţinute în cadrul serviciului;
- primirea şi verificarea extraselor de cont eliberate de trezorerie după decontarea ordinelor de plată, cecurilor în numerar, efectuarea de punctaje pentru remedierea eventualelor erori în 3 zile de la constatare;
- efectuarea lunară de punctaje între evidenţa contabilă şi evidenţa tehnico – operativă a gestionarilor şi responsabililor pentru stocurile de bunuri, “investiţii în curs de execuţie”, în vederea ţinerii corecte a evidenţei tehnic - operative de la magazie; punctajul se efectuează lunar între gestionari şi persoanele din cadrul serviciului contabilitate care au prevazută în fişa postului aceasta atribuţie;
- înregistrarea şi evidenţierea distinctă a activităţii economice de autofinanţare de la hotelul municipal constă în:
- înregistrarea veniturilor realizate din prestarea serviciilor publice pentru care s-au întocmit facturi, încasarea şi evidenţa decontărilor cu clienţii,
- plata cheltuielilor şi evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru bunurile achiziţionate, lucrările şi serviciile prestate, pentru care s-au primit facturi;
- evidenţa intrărilor şi ieşirilor de mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar;
- înregistrarea distinctă a conturilor de TVA;
- întocmirea decontului lunar de TVA;
- urmărirea încadrării plăţilor în limita Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;
- se organizează inventarierea anual a patrimoniului, completarea soldului scriptic în Listele de inventariere pentru stabilirea rezultatelor inventarierii;
- înregistrarea în evidenţa contabila a rezultatelor inventarierii, plusuri şi lipsuri;
- lunar, în cadrul serviciului contabilitate se centralizeaza deconturile de TVA primite de la DSPM, DAPPP, Hotel Municipal şi se întocmeşte decontul de TVA centralizat pe instituţie;
- este organizată evidenţa conturilor speciale , conturi în afara bilanţului din clasa 8:
- asigură evidenţa contabila, utilizand metoda de înregistrare în partidă simplă, a angajamentelor legale aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate, cu ajutorul contului de ordine şi evidenţa 960”Angajamente legale”;
- prelucrarea documentelor: in baza documentelor justificative primite, se întocmeşte şi se prelucreaza Nota contabilă în programul informatic de contabilitate Prosys în vederea întocmirii Balanţei de verificare lunară; întocmirea şi verificarea anexelor la Situaţia financiară trimestrială şi anuală;
- la sfârşitul fiecarui exerciţiu financiar, pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ şi de pasiv cuprinse în Listele de inventariere şi în procesele verbale de inventariere, grupate după natura lor conform posturilor din Bilanţ se completeaza REGISTRUL – INVENTAR (cod 14-1-2).


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași