B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice si Juridice


BIROUL CONTROL FISCAL – PERSOANE FIZICE

- aplică procedurile de lucru şi control specifice activităţii;
- organizează, şi efectuează activitatea de constatare şi control fiscal la contribuabilii persoane fizice;
- dispune emiterea din oficiu a deciziei de impunere în cazul nedeclarării de către contribuabili a masei impozabile;
- întocmeşte lunar graficul de control defalcat pe sectoare, suburbii, străzi şi vizat de şeful ierarhic, îl pune la dispoziţia personalului din serviciu în vederea ducerii la îndeplinire şi verifică realizarea lui;
- realizeaza controlul fiscal conform graficului şi legii prin controlul documentelor şi deplasarea în teren pentru constatarea şi realizarea concordanţei între evidenţa fiscală şi starea de fapt fiscală;
- verifică cuantumurile obligaţiilor fiscale pe baza constatărilor efectuate în teren;
- coordonează activitatea de constatare şi înregistrare a tuturor obligaţiilor fiscale privind legalitatea cu declaraţiile fiscale;
- urmăreşte corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale în vederea descoperirii de elemente noi şi relevante pentru aplicarea legii fiscale;
- analizează lista de rămăşiţe procedând la o colaborare foarte strânsă cu Biroul Executare Silită - Persoane Fizice în vederea realizării dezideratului biroului;
- analizează şi evaluează informaţia fiscală prin compararea declaraţiei fiscale cu declaraţiile proprii sau din alte surse;
- dispune sancţionarea potrivit legii fiscale a faptelor constatate în condiţiile în care acestea nu corespund cu realitatea şi luarea de măsuri pentru prevenirea şi depistarea abaterilor de la normele fiscale;
- examinarea documentelor aflate în dosarele fiscale ale contribuabililor;
- verificarea concordanţelor din evidenţele ficale şi cele contabile prin punctaj lunar;
- asigură şi răspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile în termenul prevăzut de lege;
- răspunde de efectuarea lunară a punctajului între evidenţa fiscală şi cea contabilă în vederea depistării şi corectării eventualelor diferenţe în timp util;
- răspunde de modul de implementare a normelor trasate ca urmare a recomandărilor din acte de control (Curte de Conturi, Audit public şi Intern, alte organisme abilitate) în termenul prevăzut în graficul în plan;
- colaborează cu celelalte birouri şi servicii în vederea unei cât mai bune inventarieri a masei impozabile;
- răspunde de propunerile care se înaintează spre aprobare Consiliului Local în privinţa nivelului şi structurii impozitelor şi taxelor locale conform Codului fiscal cu modificări şi completări ulterioare;
- asigură baza de date pentru transpunerea în sistemul informatic a tuturor datelor care privesc activitatea gestionata;
- dă informaţii în scris sub semnătura referitor la obligaţiile fiscale restante pentru eliberarea certificatelor fiscale;


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași