B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Energetic si de Utilitati Publice


SERVICIUL COMUNITAR DE UTILITĂŢI PUBLICE

Are următoarele atribuţii:
- coordonează activitatea edilitar gospodărească la nivelul municipiului Iaşi;
- colaborează cu Direcţia Dezvoltare Urbană la amplasarea în intravilanul municipiului Iaşi a reţelelor tehnico-edilitare, pentru corelarea celor proiectate cu reţeaua urbană de drumuri publice, spaţii verzi şi suprafeţe cu altă destinaţie, schimbarea amplasamentelor, etc.;
- monitorizează serviciile comunitare de utilităţi publice, în conformitate cu prevederile legii;
- transmite propuneri şi colaborează la soluţionarea problemelor privind sistematizarea municipiului;
- elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului, pe care le supune aprobării Consiliului Local, cu avizul primarului;
- propune măsuri de rezolvare a problemelor edilitare, gospodăreşti şi sociale;
- inspectează teritoriul pentru depistarea deficienţelor în serviciile şi lucrările de gospodărie comunală şi intervine la societăţile şi regiile autonome pentru remedierea lor;
- urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi lucrări de investiţii la reţele de apă, canalizare, termoficare, iluminat public, gaze naturale, energie electrică, telefonie;
- urmăreşte respectarea programului iniţiat pentru campania de primăvară şi toamnă (aprilie şi octombrie) privind buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, precum şi înfrumuseţarea municipiului;
- intervine la regiile autonome şi societăţile de specialitate pentru buna alimentare a populaţiei cu energie electrică, gaze naturale, apă-canal şi energie termică;
- urmăreşte realizarea programului S.C. Apavital S.A. (Secţia canalizare) de decolmatare şi curăţare a gurilor de scurgere;
- asigură soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, analizează şi verifică pe teren situaţia, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competenţelor care îi revin;
- propune programul anual de investiţii în domeniul edilitar-urban şi îl supune spre aprobare;
- întocmeşte programul de realizare a lucrărilor şi a graficului de execuţie privind reabilitarea, întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public în municipiul Iaşi;
- verificarea şi semnarea ordinelor de lucru pentru lucrările de reabilitare, întreţinere şi menţinere a sistemului de iluminat public;
- urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare, întreţinere şi menţinere a sistemului de iluminat public;
- întocmirea proceselor verbale de recepţie pentru lucrările executate, urmărirea comportării în timp a acestora în perioada de garanţie şi post garanţie;
- verificarea şi semnarea situaţiilor de plată întocmite de prestatori, urmărirea încadrării acestora conform contractului/comenzii;
- verificarea şi întocmirea documentaţiilor de plată privind consumul de energie electrică aferent sistemului de iluminat public, consumul de apă şi preluarea în reţeaua de canalizare a apei meteorice de la străzi, consumul de apă utilizat de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Mihail Grigore Sturza” Iaşi la stingerea incendiilor pe raza municipiului (conform legislaţiei în vigoare), subvenţiile la energia termică, alte cheltuieli;
- verificarea şi avizarea documentaţiilor pentru iluminarea faţadelor şi a panourilor publicitare;
- elaborarea documentaţiilor de licitaţie (caiete de sarcini, referate, note justificative);
- ţinerea evidenţei facturilor funcţie de prestatori, pe activităţi şi de perioada de efectuare a prestaţiilor, întocmirea centralizatorului cheltuielilor pe serviciile publice, urmărirea încadrării cheltuielilor în prevederile bugetare;
- întocmirea de rapoarte şi informări specifice serviciului;
- la primirea informaţiilor şi sesizărilor care presupun intervenţia unor instituţii sau societăţi de utilitate publică (Poliţia Municipiului Iaşi, S.C. Apavital S.A., S.C. CET IAŞI S.A., S.C. SALUBRIS S.A., S.C. CITADIN S.A., D.S.P.M., S.C. E.ON Moldova S.A., ROMTELECOM, S.C. E.ON Gaz S.A.), pentru soluţionarea acestora, procedează la transmiterea lor cu operativitate, prin note telefonice, către dispeceratele sau serviciile permanente asigurate de aceste instituţii/societăţi;
- coordonează şi asigură permanenţa în cadrul Comandamentului local pentru combaterea fenomenelor meteo periculoase (zăpadă-polei);
- coordonează activităţile specifice manifestărilor organizate de municipalitate cu prilejul diverselor evenimente (Târgul de Ceramică, Sărbătorile Iaşului, Sărbătorile de Iarnă, etc.);
- eliberează “Permisul de intervenţie” pentru regiile şi societăţile care au intervenţii accidentale la reţelele edilitare şi Autorizaţia de ocupare a domeniului public, conform prevederilor H.C.L. nr. 172/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- pregăteşte documentaţiile/actele emise în cadrul serviciului în vederea predării spre arhivare;
- urmăreşte aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale şi centrale, în ceea ce priveşte gospodăria comunală şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice în acest domeniu de activitate pe sectoarele repartizate;
- participă la implementarea proiectelor cu finanţare din diferite surse;
- duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi/sau dispoziţii ale Primarului.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași