B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Financiar


SERVICIUL FINANCIAR

- răspunde de legalitatea operaţiunilor economice şi respectarea disciplinei financiare;
- răspunde de deschiderea de conturi bugetare, extrabugetare şi speciale;
- răspunde de decontarea sumelor prin bancă şi prin casierie, întocmind instrumentele de plată, pentru plăţile pe care le efectuează în cadrul serviciului, cu ordin de plată sau cu numerar, pentru următoarele capitole:
51.02.10 – Cheltuieli de personal pe structura clasificaţiei bugetare pentru: APL, D.A.P.P.P., Direcţia Piete şi Hotel Municipal.
În cadrul D.A.P.P.P. ţine evidenţa pe fiecare subunitate: Spaţiu locativ, Cladiri patrimoniu, Stadionul ţineretului, Plaja Nicolina, Parcări, Baia Comunală, Grupuri sanitare, Conducere patrimoniu.
În cadrul Direcţiei Pieţe ţine evidenţa pe fiecare subunitate: Piaţa Independenţei, Piaţa Halei, Piaţa Alexandru cel Bun, Piaţa Nicolina, Piaţa C.U.G., Piaţa Dacia, Bazar, Târg maşini, oboare, conducere pieţe.
51.02.20 – Cheltuieli deplasare; 54.02.20 – Alte servicii publice generale: protecţie civilă – cheltuieli materiale; ONG; Sărbători: Sărbătorile Iaşilor, Sărbători de iarnă etc.; Cooperări internaţionale (înfrăţiri, Asociaţia internaţională a primarilor francofoni, Liga oraşelor istorice, Strasbourg, altele); premii „Ziua familiei” la împlinirea a 50 de ani de căsătorie; O zi fără maşină; Zona metropolitană; Donaţii şi Sponsorizări; Materiale de promovare externă – seminarii, conferinţe; Organizare evenimente speciale; Participare la proiecte cu finanţare externă; Alte cheltuieli pentru servicii publice generale; 67.02.51 – Cultură, recreere şi religie: sport – transferuri către instituţii publice; servicii religioase- transferuri către instituţii publice; alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei; 87.02 Acţiuni economice: turism, alte cheltuieli; 5040 – Plăţi taxe speciale conform bugetelor aprobate pe fiecare taxă specială; 5002 – Evidenţă constituire şi plăţi fond stimulente conform hotărârilor de consiliu; 5002.15 – Evidenţa plăţi taxe avizatori; 5002.14 – Evidenţa plăţi taxe ORC;
- răspunde de întocmirea statelor de plată de la brut la rest de plată, pentru salariaţii din aparatul propriu cât şi pentru cei de la Hotel Municipal;
- răspunde de plata la timp a drepturilor salariale, a viramentelor către bugetul de stat;
- răspunde de efectuarea plăţilor de natura salarială conform contractului colectiv de munca (contravaloare masă caldă, ajutoare deces, ajutoare naştere, premii sărbători, etc);
- răspunde de evidenţa şi de efectuarea plăţilor de natură salarială pentru aparatul propriu (A.P.L., Direcţia Pieţe, Direcţia Patrimoniu, Hotel) în baza documentelor semnate, vizate, aprobate şi înaintate de compartimentul de specialitate (Serviciul Resurse Umane);
- răspunde de evidenţa reţinerilor din salarii;
- răspunde de plata drepturilor salariale pe card;
- răspunde de întocmirea declaraţiei pentru eliberarea drepturilor salariale şi de prezentarea cu o zi înainte de data plăţii salariilor pentru efectuarea controlului salariilor;
- organizează şi răspunde de evidenţa cheltuielilor de personal, pe structura clasificaţiei bugetare;
- răspunde de întocmirea adeverinţelor de venit, la solicitarea salariaţilor;
- răspunde de evidenţa sumelor plătite în baza Legii nr. 396/2006 pentru acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei;
- răspunde de evidenţa şi de efectuarea plăţilor din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii, în baza documentelor întocmite de compartimentele de specialitate cât şi a disponibilităţilor în valută, a deplasărilor în străinătate;
- răspunde de evidenţa cheltuielilor de deplasare în ţară şi în strainatate pentru transport, cazare şi diurnă, în conformitate cu prevederile legale;
- răspunde de înregistrarea constituirii fondului de stimulente, întocmirea statelor şi plata acestora cu respectarea prevederilor legale, în baza documentelor întocmite în conformitate cu prevederile legale semnate, vizate, aprobate şi înaintate în termen pentru plată;
- răspunde de remedierea eventualelor neconcordanţe existente în extrasele de cont, în termen de 3 zile, pentru toate conturile a căror evidenţă este asigurată la Serviciul Financiar, pentru care efectuează plata;
- răspunde de evidenţa garanţiilor materiale pentru gestionarii instituţiei în baza contractelor de garanţie verificând întocmirea şi actualizarea acestora ori de câte ori intervin modificări, în baza comunicărilor de la persoanele responsabile cu evidenţa gestiunilor;
- răspunde de organizarea casieriei centrale în baza normelor şi instrucţiunilor legale, prin care se derulează operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar;
- răspunde de controlul inopinat al casieriei centrale, întocmind procese verbale de verificare în care să fie prevăzute eventualele diferenţe, măsurile luate şi sancţiunile aplicate;
- verifică întocmirea zilnică a registrului de casă şi soldul casei, atât în lei cât şi în valută, în baza registrului de casă întocmit zilnic de casieria centrală şi a contului casa a cărui evidenţă se asigură în cadrul serviciului;
- răspunde de depunerea în termen a încasărilor în numerar zilnic, prin întocmirea la casieria centrală a foilor de vărsământ, pe fiecare cont bancar;
- răspunde de ridicarea cu CEC a numerarului (lei şi valută) de la Trezoreria Municipiului Iaşi în vederea efectuarii de plăţi dispuse de ordonatorul principal de credite, conform documentelor predate la casierie de compartimentele cu atribuţii financiar-contabile; reprezintă instituţia în relaţiile de decontare cu Trezoreria şi cu alte unităţi bancare după caz, atât pentru plăţi cu numerar cât şi prin virament;
- răspunde de asigurarea casieriei centrale cu sistem de siguranţă în ceea ce priveşte păstrarea, transportul şi plata sumelor;
- aduce la cunoştinţa conducerii direcţiei eventualele încălcări ale disciplinei de casă, propunând măsuri de remediere a acestora;
- răspunde de întocmirea corectă şi la timp a declaraţiilor lunare privind impozitul, CAS, CASS, şomaj, etc.;
- exercită control financiar preventiv pentru operaţiunile prevăzute în dispoziţia internă pentru şef Serviciu Financiar;
- răspunde de plata tuturor operaţiunilor înaintate de compartimentele de specialitate din instituţie cu respectarea Legii nr. 500/2002, cât şi existenţa semnăturilor, vizelor şi aprobărilor persoanelor autorizate cu numerar şi ordin de plată;
- răspunde de evidenţa conturilor de evidenţă în partidă simplă: 8060 “Credite bugetare”; 8066 “Angajamente bugetare” şi 8067 “Angajamente legale”;
- răspunde de utilizarea creditelor bugetare în conformitate cu destinaţia pentru care sunt prevăzute în buget;
- răspunde de întocmirea corectă şi la timp a necesarului de numerar pentru luna următoare pe conturi şi zile până la data de 20 a lunii pentru luna următoare, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1235/2003 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;
- răspunde de ducerea la îndeplinire a măsurilor din graficele de implementare ca urmare a recomandărilor auditorilor interni cât şi ai controlorilor financiari ai Curţii de Conturi, pentru Serviciul Financiar;
- răspunde de întocmirea corectă şi la timp a balanţei de verificare, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă (pentru conturile a căror evidenţă este asigurată în cadrul serviciului);
- răspunde de întocmirea anexelor la bilanţ, cu datele din cadrul Serviciului financiar, fiind inaintate serviciului buget pentru centralizare;
- răspunde de evidenţa debitorilor şi creditorilor din relaţii nefiscale (sintetic şi analitic) dând relaţii terţilor (interni şi externi) în legătură cu plata efectuată; se preocupă de recuperarea debitorilor;
- răspunde de întocmirea documentelor necesare închiderii anului financiar contabil în baza normelor de închidere emise de Ministerul Finanţelor Publice, pentru conturile a caror evidenţa este asigurată în cadrul serviciului;
- răspunde de organizarea şi reorganizarea serviciului făcând propuneri de măsurile ce se impun pentru realizarea sarcinilor ce-i revin serviciului;
- este subordonat directorilor executivi ai DEFPL;
- se completează cu noi atribuţii ce vor rezulta din actele normative în domeniu;
- sesizează eventualele nereguli referitoare la buna gospodărire şi utilizare a creditelor bugetare;
- este direct responsabil de modul de rezolvare al sesizărilor în regim de audienţe adresate primarului şi viceprimarilor, prin toate sursele: emisiuni TV, audienţe administrative, reclamaţii primite prin poştă şi prin e-mail. Are obligaţia de a prelua automat sesizările, de a răspunde petenţilor şi de a rezolvă problema sesizată.
- asigură baza de date pentru transpunerea datelor în calculator şi ori de câte ori se ivesc disfuncţionalităţi în programul informatic cât şi a tehnicii de calcul aduce la cunoştinţa conducerii şi responsabilului din partea Serviciului Informatizare;
- asigură păstrarea şi arhivarea documentelor.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași