B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Resurse Umane, Pregatire Profesionala si Secretariat


SERVICIUL RESURSE UMANE

Atributii:
- elaborează proiectul de organigramă, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare şi le supune spre aprobare consiliului local;
- întocmeşte şi actualizează statele de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului;
- calculează drepturile salariale ale salariaţilor până la total brut;
- execută lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului, întocmeşte, completează şi păstrează carnetele de muncă ale personalului din aparatul de specialitate din administraţia publică locală;
- întocmeşte registrul electronic de evidenţă a salariaţilor şi îl înaintează Inspectoratului Teritorial de Muncă;
- întocmeşte documentele necesare la încadrarea în muncă (contracte de muncă, dispoziţii de angajare, adrese de transfer, etc.);
- verifică şi vizează foile zilnice de prezenţă ale tuturor compartimentelor, în vederea stabilirii drepturilor salariale lunare;
- asigură parcurgerea tuturor etapelor prevăzute în cadrul procedurilor de desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform H.G. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
- verifică şi completează dosarele de personal pentru întreg personalul administraţiei publice;
- întocmeşte dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, conform cu H.G. nr. 432/2004;
- întocmeşte dispoziţii privind încadrarea, detaşarea, transferul, promovarea, sancţionarea, pensionarea şi definitivarea personalului din cadrul aparatului de specialitate;
- ţine evidenţa şi eliberează legitimaţii de împuternicit al primarului şi legitimaţii de serviciu pentru salariaţi;
- calculează fondul de premiere conform prevederilor legale;
- întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi ţine evidenţa efectuării acestora;
- ţine evidenţa concediilor medicale ale salariaţilor;
- urmăreşte întocmirea de către şefii serviciilor de specialitate a fişelor de post pentru toţi salariaţii din cadrul aparatului de specialitate şi asigură gestionarea acestora;
- întocmeşte Planul anual de formare şi perfecţionare profesională;
- coordonează evaluarea funcţionarilor publici conform H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi a personalului contractual conform H.G. nr. 775/1998, modificată şi completată prin H.G. nr. 157/1999;
- elaborează Planul anual de ocupare a functiilor publice şi îl înaintează spre aprobare Consiliului Local, transmiţându-l apoi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
- întocmeşte şi înaintează lucrări statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale către Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
- întocmeşte lucrări/situaţii cu privire la funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate;
- ţine evidenţa funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate;
- colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași