B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Venituri din Contracte


SERVICIUL VENITURI DIN CONTRACTE

- aplică procedurile de lucru şi de control specifice activităţii serviciului;
- organizează şi răspunde de evidenţa contractelor de folosinţă teren, a contractelor de concesionare, a contractelor de asociere şi realizează întocmirea actelor adiţionale la contractele de folosinţă teren şi a contractelor de folosinţă teren, în condiţiile legii;
- asigură evidenţa informatizată a contractelor, verifică periodic modul de respectare a prevederilor contractuale şi întocmeşte propuneri de remediere a situaţiilor de încalcare a acestora;
- organizează şi răspunde de aplicarea procedurilor de lucru specifice, aşa cum sunt prevăzute în O.G. nr. 92/2003 în vederea încasării creanţelor rezultate din raporturi juridice contractuale;
- organizează şi răspunde de verificarea şi colectarea creanţelor individualizate ca fiind taxe de folosinţă teren pentru spaţii comerciale, căi de acces, panouri publicitare, parcări şi garaje , tonete capsulate, organizări şantier, teren agricol, precum şi redevenţele pentru terenuri concesionate;
- pentru toate creanţele bugetare neincasate la termen, rezultate din raporturi juridice contractuale, realizează măsurile asiguratorii şi efectuează procedura de executare silită;
- organizează şi răspunde de evidenţa analitică a debitorilor pe care îi gestionează;
- întocmeşte diverse situaţii privind încasarea creanţelor pe care le gestionează;
- întocmeşte documentaţia necesară pentru declanşarea stării de insolvabilitate/insolvenţă pentru debitorii din evidenţe ce întrunesc condiţiile conform legilor în vigoare;
- întocmeşte dosarele de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executare silită;
-întocmirea referatelor privind înaintarea în instanţă în vederea soluţionării diferitelor litigii ce privesc contractele aflate în derulare;
- efectuează deplasări în teren la debitori, terţi, instituţii bancare, alte instituţii (Oficiul Registrului Comerţului, Serv. Informatizarea Persoanei, Biroul de Carte Funciară, Judecătorul Sindic, DGFP, altele) în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce decurg din urmărirea şi încasarea creanţelor bugetare precum şi din aplicarea modalităţilor de executare silită.
- asigură închiderea şi deschiderea evidenţei fiscale la sfârşitul şi începutul anului
- asigură şi răspunde de datele furnizate pentru efectuarea unei estimări cu privire la veniturile din contracte;
- răspunde de operaţiunea de constituire a fondului de stimulente;
- urmăreşte respectarea prevederilor contractuale în scopul identificării, impunerii şi sancţionării celor care nu respectă prevederile contractuale şi ale Codului de procedură fiscală;
- răspunde de modul de implementare a măsurilor trasate pentru respectarea recomandărilor din actele de control (acte de control ale controlorilor Curţii de Conturi, Serviciului Audit Public Intern, alte organisme abilitate) în termenul prevăzut în Graficul de implementare;
- răspunde de efectuarea lunară a punctajului între evidenţa operativă şi cea contabilă în vederea depistării şi corectării eventualelor diferenţe în timp util;
- păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în aplicaţiile aflate în exploatare, Txi, PROSYS, etc;
- verificarea zilnică a extrasului de cont privind încasările pe categorii de taxe de la persoane juridice şi fizice, întocmind astfel -Note de transfer- în vederea corecţiilor impuse de virarea eronată a sumelor;
-asigură păstrarea confidenţialitaţii informaţiilor puse la dispoziţie de persoanele fizice şi juridice;
-sesizează organele de control specializate din aparatul propriu asupra unor aspecte ce urmează a fi cuprinse în planul de control al compartimentelor;
- se va exercita controlul ierahic şi controlul reciproc vizând relaţiile conducere-subordonaţi cât şi subordonaţi-subordonaţi atât pe verticală căt şi pe orizontală.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași