B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Serviciul Investitii


SERVICIUL INVESTIŢII PROPRII

Serviciul Investiţii Proprii are ca obiective programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea executării, decontarea şi recepţia lucrărilor de investiţii, aferente construcţiilor de locuinţe, consolidărilor, lucrărilor tehnico-edilitare, spaţiilor cu altă destinaţie, obiectivelor social – culturale; activitatea de monitorizare a acţiunilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic (expertizarea tehnică şi proiectarea lucrărilor de consolidare) al construcţiilor existente în municipiul Iaşi, monitorizarea acţiunilor pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate precum şi cunoaşterea, respectarea şi aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calităţii implementat şi aplicat la nivelul instituţiei.
Serviciul Investiţii, are atribuţii prin care elaborează, monitorizează şi coordonează următoarele:
- elaborarea regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor privind planificarea, promovarea şi implementarea investiţiilor publice;
- întocmirea caietelor de sarcini, proiectelor, studiilor şi a altor documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii;
- centralizarea şi analiza propunerilor pentru obiective noi de investiţii, într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora;
- elaborarea, participarea, centralizarea şi altele legate de obţinerea de fonduri nerambursabile şi/sau eventuale credite pentru promovarea unor obiective de investiţii;
- întocmeşte propunerile estimative ale bugetului de investiţii pentru anul următor precum şi prognoza pe următorii 3 ani, precum şi pe termen lung;
- derularea şi promovarea cu prioritate a lucrărilor multianuale;
- întocmeşte rapoarte statistice pentru investiţiile proprii, centralizează şi întocmeşte statistici pentru investiţiile entităţilor aflate în subordinea consiliului local.
Pentru obiectivele de investiţii directe, Serviciul Investiţii Proprii realizează următoarele:
- urmăreşte şi supune aprobării Consiliului Local numai obiectivele de investiţii care întrunesc condiţiile legale pentru a putea fi promovate;
- împreună cu serviciile de specialitate întocmeşte documentaţiile necesare în vederea achiziţiei de servicii de proiectare/de lucrări;
- participă la comisia de evaluare a ofertelor şi urmăreşte încheierea contractelor de achiziţie;
- răspunde de întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru comandarea elaborării documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii;
- asigură direct sau prin intermediul proiecţantilor obţinerea avizelor şi acordurilor ce sunt în sarcina beneficiarului şi a altor documente necesare elaborării documentaţiei tehnico-economice;
- asigură din faza de proiectare coordonarea lucrărilor exterioare şi a lucrărilor anexe;
- asigură analiza tehnico-economică a proiectelor elaborate;
- asigură în concordanţă cu prevederile legale în vigoare pentru indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii, propune Consiliului Local Iaşi aprobarea investiţiilor ce intra în competenţa de aprobare a C.L. Iaşi;
- împreună cu Serviciile de Specialitate întocmeşte documentaţiile necesare pentru contractarea după caz a dirigenţiei şi consultanţei, sau altor colaborări prevăzute de lege; de asemenea participă în comisia de evaluare a ofertelor pentru prestarea acestor servicii;
- coordonează activitatea personalului de urmărire şi supraveghere dirigenţie pentru lucrările de constructii;
- urmăreşte derularea fizică, valorică şi la termene a contractelor încheiate;
- întocmeşte şi urmăreşte întocmirea de către compartimentele de specialitate a avizelor, autorizaţiilor, aprobărilor, predărilor de amplasament etc., pentru buna derulare a obiectivelor de investiţii;
- urmăreşte în termen, la fiecare obiectiv, stadiile fizice şi valorice privind realizarea lucrărilor;
- urmăreşte activitatea diriginţilor de şantier, realitatea şi oportunitatea eventualelor modificari ale proiectului, lucrări suplimentare etc.; solicită avizul şi acordul proiectantului, consultantului, dirigintelui de şantier şi, după caz, Inspectoratului de Construcţii Judeţene, privitor la orice evenimente sau modificări ale proiectelor şi/sau a execuţiei acestora;
- participă pe parcursul executării contractelor la recepţiile parţiale, verificări ale lucrărilor etc.; propune şi/sau dispune măsuri în consecinţă, constructorului, dirigintelui, consultantului etc.
- împreună cu serviciile de specialitate centralizează şi întocmeşte propunerile de buget la capitolul cheltuieli de capital;
- urmăreşte şi, după caz, confirmă regularitatea, exactitatea realizărilor fizice şi valorice, acordând viza ,,răspund pentru legalitatea şi exactitatea operaţiunilor pentru suma de …”;
- propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plăţilor, sau după caz, aplicarea de penalizări, în cazul când se constată abateri neconforme cu realitatea;
- verifică şi vizează facturile de decontare a situaţiilor de lucrări lunare realizate;
- urmăreşte şi verifică documentele de lichidare financiară (ultimul talon de lucrări centralizator al lucrărilor executate cumulat);
- verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parţială sau totală a garanţiilor de bună execuţie de 5% sau alte reţineri pentru lucrări de proastă calitate, penalităţi de întârziere, daune, etc.;
- propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de urmărire, evidenţă decontări, reglementare financiară şi conlucrare cu celelalte compartimente ale direcţiei;
- colaborează cu serviciile Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale la soluţionarea problemelor legate de decontarea producţiei şi transmiterea pe baza proceselor verbale de recepţie a valorii definitive a obiectivelor recepţionate către instituţia publică abilitată cu administrarea investiţiilor.
- constituie comisiile de recepţie ale lucrărilor şi proiectelor efectuate, şi participă la întocmirea tuturor documentelor prevăzute de lege pentru recepţia la terminarea obiectivelor;
- constituie comisiile de recepţie ale lucrărilor şi proiectelor efectuate, şi participă la întocmirea tuturor documentelor prevăzute de lege pentru recepţia finală (după trecerea perioadei de garanţie) a obiectivelor şi/sau după caz, eliberarea garanţiilor constituite de către executant;
- verifică stadiul lucrărilor la solicitarea constructorilor privind recepţia preliminară a obiectivelor de investiţii;
- întocmeşte lista de propuneri, în condiţiile legii, cu componenţa şi programul de funcţionare al comisiilor de recepţii;
- asigură secretariatul comisiilor de recepţii pentru lucrările de investiţii contractate şi convoaca membrii comisiei;
- întocmeşte programe pentru recepţia finala a obiectivelor la expirarea perioadei de garanţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi convoacă comisiile de recepţie în acest sens, verifică modul de comportare al obiectivului în cursul perioadei de garanţie şi constată dacă au fost remediate de către constructor deficienţele semnalate la recepţia preliminară (anexa nr. 2) sau cele apărute în perioada de garanţie;
- difuzează în termen procesele - verbale de recepţie la toţi factorii care au concurat la realizarea obiectivului recepţionat;
- primeşte şi rezolvă în termen, reclamaţiile şi sesizările - primite din partea beneficiarilor de dotaţie privind deficienţele apărute la obiectivele recepţionate preliminar în termenul de garanţie, cu respectarea prevederilor legale.
- urmăreşte respectarea parametrilor de performanţă şi funcţionali ai obiectivelor de investiţii date în funcţiune pe perioada de garantare a lucrărilor;
- urmăreşte întocmirea documentaţiilor prevăzute de lege pentru ,,Cartea tehnică a construcţiei” şi face predarea către compartimentele care au atribuţiuni în acest sens;
- soluţionează toate problemele şi litigiile legate de realizarea investiţiilor;
- monitorizează acţiunile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic;
- întocmeşte lista imobilelor în vederea stabilirii necesarului de fonduri, ce urmează a fi transmise către M.T.C.T. privind expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare;
- întocmeşte şi actualizează periodic lista clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic ce urmează a fi introduse în programe anuale de acţiuni aprobate prin HGR
- monitorizează acţiunile pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
- întocmeşte lista imobilelor în vederea stabilirii necesarului de fonduri, ce urmeaza a fi transmise către M.T.C.T. privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate;
- realizează şi urmăreşte realizarea Hotărârilor Consiliului Local şi a Dispoziţiilor Primarului;
- urmăreşte predarea, păstrarea actelor şi le predă spre arhivare, conform dispoziţiilor în vigoare.
- exercită şi alte atribuţii în domeniul sau de activitate sau altele care decurg din actele normative în vigoare sau ca urmare a dispoziţiei conducerii;
Pentru obiectivele de investiţii, şi/sau altele asimilate acestora, ale ordonatorilor secundari de credite (alte instituţii finanţate din bugetul local):
- centralizează şi monitorizează propunerile acestora pentru promovarea lucrărilor de investiţii;
- în funcţie de propunerile primite, le evaluează şi stabileşte priorităţile atât anuale cât şi pe termen mediu şi lung;
- informează, face rapoarte şi propuneri referitoare la politicile de dezvoltare investiţională, precum şi a necesităţii promovării acestora;
- coordonează şi asigură monitorizarea tuturor lucrărilor, studiilor, proiectelor etc. pe care le derulează ordonatorii secundari de credite;
- elaborează şi propune proiecte de investiţii comune şi unitare, în domeniile de interes;
- urmăreşte şi centralizează angajamentele bugetare, ordonanţările de plată şi concordanţa acestora cu alocaţiile bugetare;
- verifică, decide şi ia măsuri asupra lucrărilor de investiţii finanţate din bugetul local şi implementate (derulate) de către ordonatorii secundari;
- mediază eventualele divergenţe ivite pe parcursul derulării investiţiilor între beneficiar, consultant, asistenţa tehnică şi executant;
- participă cu delegaţi în comisiile de achiziţie constituite de ordonatorii secundari de credite;
- examinează periodic prin sondaj modul în care s-au derulat achiziţiile publice şi după caz informează în scris conducerea instituţiei;
- iniţiază şi supune spre aprobare Dispoziţii sau după caz proiecte de hotărâri, privitoare la reglementări unitare a derulării activităţilor investiţionale.

Servicii oferite:
Dezvoltarea durabilă a municipiului Iaşi.
Gestionarea obiectivelor de investiţii: promovare, implementare şi recepţie definitivă.
Implementarea de noi obiective de investiţii de utilitate publică.
Promovarea de proiecte, studii şi lucrări în colaborare sau parteneriat cu alte autorităţi centrale şi locale.
Eficientizarea repartizării fondurilor alocate realizării obiectivelor de investiţii.
Utilizarea justă a surselor de finanţare în conformitate cu planurile şi proiectele de investiţii.
Respectarea parametrilor de performanţă stabiliţi prin caiete de sarcini, studii, proiecte şi contracte.